Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)

Jeżeli w swojej działalności gospodarczej korzystasz z usług firm transportowych, to sprawdź je w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), działającym od 30 listopada 2017 r. W tym rejestrze uzyskasz informacje na temat firmy transportowej, czy jest to uczciwy, bezpieczny i legalnie działający przewoźnik.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) jest prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jest to elektroniczna baza danych o przedsiębiorcach transportu drogowego i jest połączona z ogólnoeuropejską bazą danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Polski rejestr stanowi część europejskiego systemu ERRU.

Rejestr KREPTD składa się z 3 ewidencji:

  1. Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wydanie, zawieszenie, cofnięcie, zmiana zezwoleń na wykonywanie zwodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych na przewóz).
  2. Ewidencja poważnych naruszeń drogowych (np. nałożone kary za przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, braku tachometrów, braku aktualnych badań technicznych pojazdu).
  3. Ewidencja osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji (np. skazani przedsiębiorcy lub zarządzający transportem w państwie UE m.in. za przestępstwa lub za naruszenie prawa wspólnotowego).

Dostęp do informacji zawartych w KREPTD

Większość informacji, które znajdują się w rejestrze (na stronie internetowej) są jawne, publicznie dostępne i bezpłatne.

Dane te to m.in.:

  • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
  • rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
  • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  • imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy.

Ochronie podlegają m.in. informacje na temat imion i nazwisk osób zarządzających transportem, ich daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania.

Na wniosek organów administracji państwowej lub samorządowej wszystkie dane i informacje z KREPTD są im udostępniane. To samo dotyczy otrzymania informacji na wniosek osoby, której one dotyczą (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Rejestr KREPTD jest tworzony z informacji przekazywanych drogą elektroniczną m.in. przez starostę, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, wojewódzkich komendantów Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, dyrektorów izb celnych czy Głównego Inspektora Pracy. Uprawnione organy administracyjne mają dostęp do systemu poprzez aplikacje internetowe i mają możliwość przeglądania zawartych w nich danych.

W przyszłości rejestr będzie rozbudowywany o nowe funkcjonalności, m.in. zostanie połączony z CEIDG, KRS i REGON.

Uruchomienie w Polsce KREPTD wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie kraje Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Europie.  

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie