Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

REGON jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

REGON  służy m.in.:

 • spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • jednolitości opisów stosowanych we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 • dostarczaniu ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
 • zasilaniu bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Kto podlega wpisowi do REGON?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

W rejestrze są ujmowane następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,
 •  numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • przewidywana liczba pracujących,
 • w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
 • o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

Podmioty w rejestrze można odnaleźć dzięki wyszukiwarce na stronach GUS.

Numer REGON nadawany jest automatycznie przy rejestracji firmy w CEIDG oraz KRS. Wyjątek - wniosek o nadanie REGON składają spółki cywilne. Dowiedz się więcej na temat wniosku o wpis do REGON.

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie