Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

REGON jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

REGON  służy m.in.:

 • spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • jednolitości opisów stosowanych we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 • dostarczaniu ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
 • zasilaniu bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Kto podlega wpisowi do REGON?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne), jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

W rejestrze są ujmowane następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,
 •  numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada,
 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • przewidywana liczba pracujących,
 • w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
 • o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

Podmioty w rejestrze można odnaleźć dzięki wyszukiwarce na stronach GUS.

Numer REGON nadawany jest automatycznie przy rejestracji firmy w CEIDG oraz KRS. Wyjątek - wniosek o nadanie REGON składają spółki cywilne. Dowiedz się więcej na temat wniosku o wpis do REGON.

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie