Rejestr tłumaczy przysięgłych

Rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Akty prawne regulujące zawód tłumacza przysięgłego to m.in.:

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia odnalezienie tłumacza w rejestrze (na podstawie m.in. lokalizacji, imienia i nazwiska, języka). Lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.

W jakich sytuacjach konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe?

Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego jest niezbędne przy tłumaczeniu  dokumentów jak umowy kupna-sprzedaż, akty małżeńskie, urodzeniowe, dokumenty sądowe, umowy cywilnoprawne, różnego rodzaju zaświadczenia, akty notarialne, wyciągi z rejestrów przedsiębiorców w przypadku działalności zagranicznej. Warto też pamiętać o roli tłumaczeń w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Kolejną sytuacją, w której niezbędna będzie obecność tłumacza przysięgłego jest np. podpisywanie aktu założenia spółki u notariusza, gdy udziałowcem jest cudzoziemiec niewładający językiem polskim.

Czy należy tłumaczyć dokumenty zagraniczne dokumenty księgowe?

Otrzymując faktury zagraniczne przedsiębiorca nie ma obowiązku automatycznego ich tłumaczenia. Są jednak sytuacje, w których organu kontroli mogą domagać się tłumaczeń. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym. W przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących kontroli, znajdują się zapisu o obowiązku przedstawienia na żądanie kontrolującego, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Przepisy ustawy nie mówią wprost o konieczności tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego (w praktyce dopuszcza się tłumaczenia zwykłe). Tego rodzaju tłumaczenie siłą rzeczy będzie najbardziej „wiarygodne".

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie