Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Rejestr tłumaczy przysięgłych

Rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Akty prawne regulujące zawód tłumacza przysięgłego to m.in.:

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia odnalezienie tłumacza w rejestrze (na podstawie m.in. lokalizacji, imienia i nazwiska, języka). Lista nie uwzględnia danych osób, które zostały zawieszone w wykonywaniu czynności tłumacza przysięgłego.

W jakich sytuacjach konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe?

Skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego jest niezbędne przy tłumaczeniu  dokumentów jak umowy kupna-sprzedaż, akty małżeńskie, urodzeniowe, dokumenty sądowe, umowy cywilnoprawne, różnego rodzaju zaświadczenia, akty notarialne, wyciągi z rejestrów przedsiębiorców w przypadku działalności zagranicznej. Warto też pamiętać o roli tłumaczeń w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Kolejną sytuacją, w której niezbędna będzie obecność tłumacza przysięgłego jest np. podpisywanie aktu założenia spółki u notariusza, gdy udziałowcem jest cudzoziemiec niewładający językiem polskim.

Czy należy tłumaczyć dokumenty zagraniczne dokumenty księgowe?

Otrzymując faktury zagraniczne przedsiębiorca nie ma obowiązku automatycznego ich tłumaczenia. Są jednak sytuacje, w których organu kontroli mogą domagać się tłumaczeń. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym. W przepisach Ordynacji podatkowej dotyczących kontroli, znajdują się zapisu o obowiązku przedstawienia na żądanie kontrolującego, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Przepisy ustawy nie mówią wprost o konieczności tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego (w praktyce dopuszcza się tłumaczenia zwykłe). Tego rodzaju tłumaczenie siłą rzeczy będzie najbardziej „wiarygodne".

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie