Wykreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej

Organy prowadzące rejestry działalności regulowanej powinny samodzielnie wykreślać wpisy z tych rejestrów tj. bez konieczności domagania się od przedsiębiorcy złożenia dodatkowego wniosku o wykreślenie. Wynika to ze znowelizowanych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 73 ustawy, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy. Informacje te CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w artykule Działalności regulowana – wykreślenie z rejestru bez składnia wniosku przez przedsiębiorcę.

CEIDG – źródło danych na temat działalności reglamentowanej

Przypominamy, że zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwe organy przekazują, a CEIDG udostępnia, informacje dotyczące działalności reglamentowanej. Za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do danych o:

  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
  • o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Urzędy, które wprowadziły do CEIDG wspomniane wcześniej dane, otrzymują dostęp do informacji dotyczących zmian i wykreśleń wpisów przedsiębiorców. Informacje te mogą stanowić także podstawę do wygaszenia lub cofnięcia innych niż wpisy do rejestru uprawnień, np. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak pozyskiwać informacje z CEIDG

Po zalogowaniu w CEIDG, z menu po lewej wybieramy „RDR". Po otwarciu okna uzyskujemy dostęp do informacji dotyczącej przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy w momencie zmiany wpisu/sprostowania/wykreślenia posiadali aktualne uprawnienia. Przekazywane informacje dotyczą wniosków o zmianę oraz o wykreślenie składanych przez przedsiębiorcę, sprostowań i wykreśleń dokonywanych z urzędu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a także wykreśleń dokonywanych automatycznie przez system CEIDG. 

Szczegóły znajdziesz w instrukcji użytkownika dla pracowników urzędów obsługujących rejestry działalności reglamentowanej w CEIDG.

Informacje dla organów właściwych do spraw licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej na stronie CEIDG.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie