Biznesplan

Masz już pomysł na własną działalność, ale nie jesteś pewien, czy Twój biznes będzie opłacalny i nie wiesz, w jakim kierunku powinien się rozwijać? Szukasz kapitału na rozwój firmy? Pomocnym narzędziem będzie dla Ciebie biznesplan. Pozwala wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia. Będzie to dla Ciebie ważny dokument nie tylko w zaplanowaniu rozwoju działalności, ale także w przypadku starania się o pozyskanie środków na inwestycje np. z banku (więcej na temat finansowania działalności w sekcji Dofinansowanie i Finansowanie działalności)

Elementy biznesplanu

Niezależnie od rodzaju i wielkości planowanej działalności, podstawowe elementy biznesplanu są zbliżone i powinny obejmować:

Wprowadzenie – tutaj powinieneś krótko naświetlić i uzasadnić rynkowo swój pomysł przyszłym czytelnikom biznesplanu. Pamiętaj, aby w pomyśle było coś, co wyróżni Twój produkt/usługę na rynku. Określ wyraźnie misję i cele działalności firmy – zarówno krótko jak i długofalowe.

Opis firmy – pozwoli przybliżyć Twoją działalność adresatom biznesplanu. W tym elemencie powinieneś podać takie informacje, jak: zasoby materialne, ludzkie oraz doświadczenie, jakie posiada Twoja firma. Ponadto opisz jak wygląda schemat organizacyjny i kto (kwalifikacje, doświadczenia przydatne w podejmowanym przedsięwzięciu) sprawuje poszczególne funkcje.

Produkty/usługi – czyli co chcesz sprzedawać, faza rozwoju, w jakiej są obecnie Twoje produkty/usługi oraz termin wejścia na rynek. Opisz je, porównaj z konkurencją i wykaż przewagę na rynku. Trzymaj się faktów i podpieraj się liczbami. Jeśli to możliwe, podaj wyniki badań czy testów na ich temat. Używaj języka zrozumiałego dla nieprofesjonalnych odbiorców. Jeśli posiadasz licencje, prawo własności, patent, zarejestrowany znak towarowy czy wzór użytkowy – napisz o tym.

Rynek i klienci – w tym punkcie powinieneś rozwinąć temat rynku i klientów. Opisz, kim są potencjalni nabywcy i jak będziesz do nich docierał oraz to, jakie potrzeby zaspokoisz swoją ofertą. Inne informacje, które powinieneś zawrzeć, dotyczą także tego, na jakim rynku chcesz działać, na jakim etapie rozwoju jest ten rynek i w jakim kierunku będzie się rozwijać. Ważną informacją będzie spodziewany przez Ciebie udział w rynku (napisz, jeśli przeprowadzałeś jakieś badania rynku i preferencji odbiorców – jeśli dopiero zamierzasz to zrobić podaj, kto będzie je wykonywał i ile będą kosztować).

Strategia firmy – w tym miejscu przedstaw metody produkcji/świadczenia usługi. Scharakteryzuj siedzibę firmy oraz wyposażenie, którego potrzebujesz do realizacji celów biznesplanu. Podaj informacje na temat planowanego zatrudnienia oraz przedstaw zespół, który zajmie się nowym przedsięwzięciem. Potencjalny inwestor już zna Twój produkt/usługę, ale w tym punkcie nie zaszkodzi opisać, w jaki sposób będziesz dostarczał je klientom (kanały dystrybucji: np.: internet, sprzedaż hurtowa, detaliczna, własna sieć sklepów itd.) oraz kto się będzie zajmował sprzedażą. Opisz także usługi posprzedażowe, serwis, gwarancje, politykę zwrotów itp. Wyjaśnij, jaka będzie polityka cenowa oraz jakie działania związane z promocją i reklamą będziesz podejmować. Przydatna okaże się reguła komunikacji z klientami zwana 4P, której elementami są: 1. Product (produkt), 2. Price (cena), 3. Promotion (promocja) 4. Place (dystrybucja).

Finanse – pamiętaj, że z punktu widzenia potencjalnych inwestorów ocena finansowej strony przedsięwzięcia będzie najważniejszą częścią Twojego biznesplanu. Postaraj się poświęcić tej części dużo uwagi. Musisz przekonać inwestora, że Twój projekt jest dla niego opłacalny. W tym celu należy przedstawić prognozę finansową zawierającą: rachunek zysków i strat tzn. przewidywane wydatki i dochody (z reguły na 5 lat), bilans (pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie), rachunek przepływu gotówki (cash flow). Należy również wyliczyć punkt opłacalności przedsięwzięcia (break event point) oraz wskaźniki rentowości. W części tej należy napisać szczegółowo, jakiej wysokości kredytu (pożyczki, wkładu kapitałowego) oczekujesz z dokładnym wskazaniem, na jakie wydatki będzie przeznaczony. Ważne jest, aby przekazać dostawcy kapitału (bank, fundusz) informacje dotyczące kwoty kredytu, jaką będziesz w stanie spłacać w kolejnych latach. Dodatkowo powinieneś wskazać, jak będzie wyglądać strona finansowa przedsięwzięcia w kolejnych latach po spłacie zewnętrznego wsparcia. Pamiętaj, że wszystkie dane przyjęte do wyliczeń w części finansowej muszą wynikać z przyjętych planów i założeń, być rzetelne i wiarygodne.

Kontrola działalności – bardzo ważny dla oceny Twojego biznesplanu będzie sposób podejścia do kontroli i monitorowania działań firmy. Napisz, w jaki sposób i z jaką częstotliwością będzie prowadzona kontrola finansowa oraz kto będzie ją prowadził. Wskaż, w jaki sposób zamierzasz monitorować sprzedaż (jaki system ewidencji sprzedaży), promocję, reklamę. Dodatkowo przedstaw informacje na temat form kontrolowania produkcji/świadczenia usług, jakości i reklamacji, kadr oraz planów rozwoju produktu/usługi.

Załączniki – czyli dokumentacja potwierdzająca zawarte w biznesplanie informacje. Mogą obejmować: życiorysy kluczowych osób, projekty i dane techniczne, dokumenty patentowe, o prawach autorskich, badania i analizy na temat produktu/usługi i rynku, informacje o umowach przedwstępnych, zamówieniach itp., schemat struktury organizacyjnej firmy oraz ewentualne dane dotyczące profesjonalnych konsultantów i biegłych księgowych.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat przygotowania biznesplanu znajdziesz m.in na stronach WUP w Warszawie oraz w prezentacji PARP.

Jeśli chcesz poznać aktualne wskaźniki makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na plany rozwoju Twojej firmy, zajrzyj do danych statystycznych publikowanych przez GUS.  Część danych opracowana została w formie infografik.

Pamiętaj, że w biznesplanie powinieneś wziąć pod uwagę formę opodatkowania, którą wybierzesz. Dowiedz się więcej na ten temat w poradniku Formy opodatkowania działalności gospodarczej.   

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie