Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) jest  prowadzona w formie elektronicznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Funkcjonowanie ewidencji reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r.

W CEOTiPT wpisanych jest ok. 4 tys. biur podróży objętych wpisem do rejestrów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystyki, zarejestrowanych w danym województwie). Ewidencja prowadzona jest na podstawie danych wprowadzanych do systemu informatycznego oraz przesyłanych przez marszałka województwa kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznych ksiąg ewidencyjnych,
  • dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji sporządza się odrębną księgę ewidencyjną, opatrując ją osobnym numerem,
  • księga ewidencyjna składa się z czterech działów, w których zawarte są m.in. dane podmiotów, miejsce wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, informacje o formie zabezpieczenia finansowego, informacje o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego; informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego. Dodatkowo znajdują się informacje dotyczące: wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wraz z datą wykreślenia i terminem obowiązywania zakazu; wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą; informacje na temat zawieszenia, przedłużenia zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wraz z ich datami.

Uzyskaj wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.

Co sprawdzimy w ewidencji?

CEOTiPT jest źródłem informacji dla przyszłych klientów organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – biur podróży. W ewidencji można sprawdzić:

  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej;
  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania;
  • czy biuro nie zawiesiło działalności;
  • czy wobec organizatora turystyki nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru;
  • albo czy nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

Data wpisu do rejestru wskazuje także, od kiedy dany przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych.

Znalezienie interesującego nas podmiotu ułatwia wyszukiwarka na stronie ewidencji.

Jakich danych nie zawiera CEOTiPT?

Ewidencja nie zawiera informacji dotyczących wiarygodności ekonomicznej danego przedsiębiorcy, jego zdolności finansowej czy też informacji o braku zadłużenia. Pomocne przy weryfikacji biura podróży może być Biuro Informacji Gospodarczej oraz rejestry dłużników (Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A, BIG InfoMonitor Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA).

CEOTiPT nie zawiera także informacji dotyczących agentów turystycznych (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych działalność gospodarcza agentów turystycznych nie jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i w związku z tym nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). Agent turystyczny nie musi posiadać zabezpieczenia finansowego. Warto pamiętać, że agent musi jednoznacznie wskazać w umowie o udział w imprezie turystycznej właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje.

Share Print