Centralne Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych

Centralne Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych (zwane na platformie ePUAP Centralne Repozytorium CR) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.

Głównym zadaniem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych jest zapewnienie publicznego i niezawodnego dostępu do składowanych wzorów dokumentów elektronicznych oraz materiałów powiązanych. Repozytorium przyjmuje także od instytucji publicznych wzory dokumentów elektronicznych do publikacji.

Publikacja wzoru poprzedzona jest wnioskiem organu władzy publicznej, który wnioskuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o opublikowanie wzoru pisma w formie dokumentu elektronicznego w CR. Wnioskowanie odbywa się poprzez złożenie pisma w postaci elektronicznej, opatrzonego bezpiecznym podpisem, według wzoru elektronicznego. Wzory powinny być tworzone zgodnie z wytycznymi.

Na portalu ePUAP udostępniona jest usługa „Opublikowanie wzoru dokumentu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych"

W celu wstępnej weryfikacji wzoru dokumentu można skorzystać z automatycznego walidatora wzorów dokumentów.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat rejestru oraz odnośniki do poradników dotyczących zasad tworzenia i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych oraz sposobu oznaczania niezbędnych elementów w pismach elektronicznych.

Share Print