Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS)

W Rejestrze Zastawów Skarbowych przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego m.in. przed zakupem nieruchomości. Funcjonowanie rejestru reguluje Ordynacja podatkowa.

 Rejestr Zastawów Skarbowych prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu są obsługiwane przez organ prowadzący rejestr zastawów, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1287).

 

Wypis z RZS

Na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych można  uzyskać następujące dokumenty:

  • Wypis zawierający informacje w zakresie obciążenia ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym (z wyłączeniem danych podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 Ordynacji Podatkowej), a także informacje dotyczące wysokości zabezpieczonego zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, oznaczenie organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy do rejestru zastawów, numer jego wniosku o wpis oraz datę powstania zastawu skarbowego.
  • Zaświadczenie o braku wpisu zainteresowanego (podmiot występujący o wydanie zaświadczenia) do rejestru zastawów lub o wpisie zainteresowanego do rejestru zastawów jako właściciela obciążonych zastawem ruchomości lub prawa majątkowego wraz z danymi dotyczącymi: przedmiotu zastawu skarbowego, wysokości zabezpieczonych zastawem skarbowym zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej, organu, na wniosek którego wpisano zastaw skarbowy i numer jego wniosku o wpis, daty powstania zastawu skarbowego.

Wskazane dokumenty są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych do których wpłynie stosowny wniosek.

Wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, wnosi się w postaci:

  • elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu;
  • papierowej  –  w  urzędzie  skarbowym  lub  za  pośrednictwem  poczty

Wzór wniosku w wypis z rejestru

Opłata za wydanie wypisu z rejestru oraz zaświadczenia wynosi 50 zł, którą należy dokonywać na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego wpłynął stosowny wniosek.

RZS przez internet

Dane z Rejestru Zastawów Skarbowych dostępne są także poprzez aplikację na stronie Ministerstwa Finansów. Wyszukiwanie danych jest bezpłatne. Informacje nie mają charakteru urzędowego.

Share Print