Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny działa na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008 r. Nr 50 poz. 292 z późn. zm.).

W Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) są gromadzone są dane o osobach:

  • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • przeciwko, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • nieletnich
  • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
  • poszukiwanych listem gończym
  • tymczasowo aresztowanych
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich

W Krajowym Rejestrze Karnym są także gromadzone dane o podmiotach zbiorowych skazanych na podstawie ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.).

Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym.

Prawo do uzyskanie informacji z KRK

Prawo do uzyskania informacji z  Krajowego Rejestru Karnego przesługuje podmiotom wymienionym w artykule 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (m.in. np. naczelne organy władzy państwowej, sądy, prokuratorzy, Policja, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny; pracodawcy, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym  każdej osobie fizycznej i każdemu podmiotowi zbiorowemu przesługuje prawo do uzyskania informacji, czy w Rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Osobie albo podmiotowi, których dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na ich wniosek, udostępnia się informacje o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby albo podmiotu.

Ponadto, każdemu obywatelowi lub rezydentowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługuje prawo do złożenia zapytania do Rejestru o informację zawartą w Rejestrze lub w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dotyczącą jego osoby, jeżeli jest lub był obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego kierowane jest zapytanie.

Formularze zapytania o udzielenie infromacji

Aby uzyskać informacje z KRK, należy wypełnić stosowne wnioski: "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie " albo "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym", które są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy przedstawić podstawę prawną uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Za wydanie informacji zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym pobierana jest opłata: 30 lub 20 zł (w zależności, czy jest wydawane w formie tradycyjnej, czy elektronicznie).

Informację z Krajoweg rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (Warszawa, ul. Czerniakowska 100, 00-454, tel. 22 39 76 200) lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. (wykaz punktów informacyjnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Wypełniony i opłacony formularz zapytania należy złożyć osobiście w Biurze informacyjnym KRK lub przesłać pocztą.

Więcej informacji: Ministerstwo Sprawiedliwości

Share Print