Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje na temat agencji zatrudnienia. Odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów agencji w każdym województwie są Marszałkowie Województwa właściwi dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Wejdź na stronę internetową KRAZ

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej lub papierowej. Uzyskaj wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Potwierdzenia dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Rejestr jest jawny i powszechnie dostępny. Znajdziemy tam adres agencji, numer telefonu, często adres email. Możemy też sprawdzić od jak dawna agencja jest na rynku (od kiedy posiada certyfikat).

Agencje zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zobowiązane są do przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Do obowiązków agencji zatrudnienia należy również informowanie marszałka województwa w terminie 14 dni o zmianie danych, zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności oraz o jej zaprzestaniu.

Jeśli będziesz prowadzić agencję zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, to urząd może ukarać cię grzywną. W zależności od zakresu świadczonych usług wynosi ona:

  • od 3000 do 10 000 zł – za usługi doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
  • od 3000 do 100 000 zł – za usługi pracy tymczasowej lub pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Załatw sprawy związane z KRAZ za pośrednictwem biznes.gov.pl

Podstawa prawna

Share Print