Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to  scentralizowana, informatyczna baza danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny i pozwala na dostęp do informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Służy do tego wyszukiwarka KRS.

Zawiera istotne dla obrotu gospodarczego dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

  • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
  • zaległościach wobec ZUS,
  • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Elektroniczny dostęp do KRS

Moduł Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / MSiG umożliwia:

  • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
  • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.

Wymagania:

  • Bezpieczny podpis elektroniczny.
  • Składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie: pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku), doc, odt, rtf, txt

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wyszukiwanie według numeru 
Po zaznaczeniu jednej z opcji "Według numeru" należy wpisać odpowiednio: pełny numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer REGON lub numer NIP. Wyszukiwarka KRS wyświetli pasujące rezultaty.
W wyniku wyszukiwania według numeru zostanie zwrócona informacja o jednym podmiocie, który w Krajowym Rejestrze Sądowym ma wpisany odpowiedni numer.

Wyszukiwanie według nazwy 
Po zaznaczeniu opcji "Według nazwy" można wpisać nazwę w pełnym brzmieniu, zgodnym z dokonanym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub część nazwy szukanego podmiotu.
W wyniku wyszukiwania według nazwy zostanie zwrócona lista podmiotów spełniających zadane kryterium.
Wyszukiwarka nie odnajdzie żądanego podmiotu, jeśli podany ciąg znaków nie zawiera się lub ma zmieniony szyk w stosunku do nazwy wpisanej w KRS.

Dostęp do KRS za złożonym wnioskiem

Informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to komórka organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpłatnie, na wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Należy podkreślić, że informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku.

Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje o podmiotach posiadających aktualnie status organizacji pożytku publicznego.

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek. W oparciu o to rozporządzenie została opracowana poniższa tabela. Opłatę za wnioski składane osobiście do oddziału Centralnej Informacji należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, albo do kasy tego sądu.

Sprawdź wysokość opłat za udostępnianie informacji z KRS

Share Print