Rejestr podmiotów wykluczonych z finasowania UE

Rejestr działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest prowadzony przez Ministra Finansów.  

Kto ma dostęp do informacji z rejestru?

Dane z rejestru udostępniane są m.in. instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym a także beneficjentom programów UE w zakresie ich własnego statusu.

Jak otrzymać informację z rejestru?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, informacje zawarte w rejestrze są udostępniane na podstawie pisemnego wniosku.

Wniosek beneficjenta dotyczący udostępnienia informacji w zakresie jego własnego statusu może być sporządzony w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego lub złożony ustnie do protokołu. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatruje się podpisem elektronicznym lub przesyła za pośrednictwem ePUAP.

Jak zgłosić podmiot do rejestru?

Zgłoszenia podmiotów podlegających wpisowi do rejestru dokonują właściwe instytucje, przesyłając wypełniony formularz (wzór formularza do pobrania znajduje się poniżej).

Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja, która dokonała zgłoszenia, są powiadamiane o wpisie dokonanym w rejestrze. Powiadomienie powinno zostać sporządzone w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru. Powiadomienie dla podmiotu wykluczonego sporządzane jest w formie pisemnej.

Kto znajduje się rejestrze?

Wpis do rejestru grozi w przypadku, gdy beneficjent np. otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę. Takze, gdy nie zwrócił w terminie środków, które powinien zwrócić na podstawie decyzji np. z powodu niewłaściwego ich wykorzystania. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja, np. o zwrocie wykorzystanych niezgodnie z celem środków stała się ostateczna, a kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych środków.

Przepisy regulujące kwestie wykluczenia z możliwości ubiegania się o środki z UE reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Share Print