Rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego prowadzony jest przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wpisowi do rejestru podlega działalność w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego oraz
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Rejestr prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

O wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
  2. dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja, może wykonywać wytwórca, który nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, zmiany we wpisie i wykreślenie z rejestru

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani pisemnie informować Dyrektora Generalnego KOWR o:

  • każdej zmianie danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego,
  • zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

Na biznes.gov.pl dowiesz się, jak zrealizować usługi związane z rejestrem:

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Wytwórcy biogazu rolniczego są zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR Sprawozdań kwartalnych wytwórcy biogazu rolniczego w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prowadzi również rejestr administratorów systemów certyfikacji

Share Print