Rejestry prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Poprzez zaplecze badawczo-ekspertyzowe, wykonuje badania i ekspertyzy, prowadzi także działania w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. UDT działa także, jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE.

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi szereg ewidencji i rejestrów, wśród których są m.in.:

 • Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych objętych ustawą zgłoszonych przez eksploatujących pod dozór techniczny, wydanych przez UDT decyzji administracyjnych i protokołów badań technicznych.
 • Rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydanych przez UDT, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
 • Rejestry zakładów uprawnionych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania.
 • Rejestr certyfikowanych instalatorów OZE (instalacji odnawialnych źródeł energii), wydanych certyfikatów i ich wtórników.
 • Rejestr uzgodnionych metod i technik prób szczelności oraz uznanych laboratoriów/zakładów do ich wykonywania.
 • Rejestr podwykonawców w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych/ Uznawanie laboratoriów.
 • Rejestr uznanych kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA.
 • Rejestr uzgodnionych programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
 • Rejestr poświadczeń uzyskania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wydanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie badań nieniszczących przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie połączeń spajanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej termoplastycznych tworzyw sztucznych certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.
 • Rejestr osób certyfikowanych w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego przez Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności UDT-CERT.

Dane z rejestrów są publikowane na stronach internetowych Urzędd Dozoru Technicznego, a jesli nie znajdują się na stronie, są udostęniane na wniosek. Pełną listę ewidencji i rejestrów prowadzonych przez UDT znajdziesz tutaj.

Tutaj możesz skontaktować się z Urzędem Dozoru Technicznego drogą elektroniczną. Jeśli szukasz danych oddziałów terenowych UDT skorzystaj z wyszukiwarki instytucji portalu biznes.gov.pl.

Share Print