Wykreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej

Organy prowadzące rejestry działalności regulowanej powinny samodzielnie wykreślać wpisy z tych rejestrów tj. bez konieczności domagania się od przedsiębiorcy złożenia dodatkowego wniosku o wykreślenie. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy. Informacje te CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Ważne! 30 kwietnia 2018 rok na mocy przepisów wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, regulacje dotyczące wykreślenia z rejestrów działalności regulowanej zostały przeniesione do aktów dotyczących poszczególnych rodzajów działalności regulowanej

CEIDG – źródło danych na temat działalności reglamentowanej

Właściwe organy przekazują, a CEIDG udostępnia, informacje dotyczące działalności reglamentowanej. Za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do danych o:

  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
  • uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia;
  • o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Urzędy, które wprowadziły do CEIDG wspomniane wcześniej dane, otrzymują dostęp do informacji dotyczących zmian i wykreśleń wpisów przedsiębiorców. Informacje te mogą stanowić także podstawę do wygaszenia lub cofnięcia innych niż wpisy do rejestru uprawnień, np. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak pozyskiwać informacje z CEIDG

Po zalogowaniu w CEIDG, z menu po lewej wybieramy „RDR". Po otwarciu okna uzyskujemy dostęp do informacji dotyczącej przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy w momencie zmiany wpisu/sprostowania/wykreślenia posiadali aktualne uprawnienia. Przekazywane informacje dotyczą wniosków o zmianę oraz o wykreślenie składanych przez przedsiębiorcę, sprostowań i wykreśleń dokonywanych z urzędu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a także wykreśleń dokonywanych automatycznie przez system CEIDG. 

Szczegóły znajdziesz w instrukcji użytkownika dla pracowników urzędów obsługujących rejestry działalności reglamentowanej w CEIDG.

Informacje dla organów właściwych do spraw licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej na stronie CEIDG.

Share Print