Information and services website for entrepreneurs

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym

Chcesz prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Pamiętaj, że musisz ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • by post
 • electronically
 • w sądzie

Complete the procedure online

Wniosek oraz załączniki podpisz Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

What you should know and who can use this service

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu, chyba że jest to niedopuszczalne przez przepisy prawa. Przykładowo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3.

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 1. druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 2. druk KRS-WE - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 3. druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu
 4. druk KRS-WK - organy podmiotu
 5. druk KRS-WL - prokurenci
 6. druk KRS-WM - przedmiot działalności
 7. umowę spółki
 8. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
 9. dokument o powołaniu członków organów spółki
 10. listę wspólników
 11. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu
 12. nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje)
 13. dowody uiszczenia opłat
 14. listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Dokumenty takie, które są załączane do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć także z wykorzystaniem wzorca umowy w systemie teleinformatycznym (System S24). W takim przypadku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Rejestracja elektroniczna jest tańsza (niższa opłata za rejestrację oraz brak kosztów za sporządzenie umowy przez notariusza) i szybsza (spółkę rejestruje się w ciągu jednego dnia), jednak należy pamiętać, iż w tym trybie rejestracji spółki, istnieje wymóg wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie pieniężnej. Więcej informacji o elektronicznym trybie rejestracji spółki z o.o. znajdziesz w artykule Rejestracja spółki z o.o. przez internet.


Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków prawnych.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w ciągu 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, staje się skuteczny od daty jego pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków wcześniej niewskazanych.

Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • Gdy rejestrujesz spółkę tradycyjnie (papierowo)

500 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 • Gdy rejestrujesz spółkę online (w systemie S24)

250 zł – opłata sądowa za wpis

100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

How long you will have to wait

Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Z kolei wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

How can you appeal

Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie sąd wyda decyzję o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję , w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Good to know

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz zgłosić dane uzupełniające (np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe) do:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności)
 • Głównego Urzędu Statystycznego i urzędu skarbowego (w ciągu 21 dni od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Zgłosisz to za pomocą formularza NIP-8.

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Was this page useful?