Information and services website for entrepreneurs

Rejestracja spółki europejskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli chcesz założyć spółkę europejską to musisz ją wpisać do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

 • by post
 • electronically
 • w sądzie

Handle online

Sprawę załatwisz przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Ważne!  Do założenia konta i złożenia wniosku konieczny jest podpis kwalifikowany.

What you should know and who can benefit from the service

Spółka europejska może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspólnoty w formie europejskiej spółki akcyjnej na warunkach i w sposób określony przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. Spółka europejska podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Sposób złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Wpis spółki europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. 

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 • druk KRS-WA - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • druk KRS-WH - sposób powstania podmiotu
 • druk KRS-WG - emisje akcji
 • druk KRS-WK - organy podmiotu
 • druk KRS-WI - dyrektorzy wykonawczy
 • druk KRS-WL - prokurenci
 • druk KRS-WM - przedmiot działalności
 • statut spółki
 • oświadczenie zarządu albo rady administrującej o wniesieniu kapitału
 • dokument o powołaniu członków organów spółki
 • odpowiednie dokumenty, stosownie do art. 22 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 • dowody uiszczenia opłat

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków uprzednio niewskazanych.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Where you can handle the matter

The service can be handled at:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

How long will you wait

Wniosek o wpis spółki europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

How can you appeal

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

It is good to know

Jeżeli po rejestracji spółki europejskiej nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Was this page useful?