Information and services website for entrepreneurs

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź poniżej co zrobić, aby prowadzić ją na terytorium Polski.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • by post
 • electronically
 • w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Complete the procedure online

Sprawę załatwisz przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Ważne!  Do założenia konta i złożenia wniosku konieczny jest podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym (obywatelem RP prowadzącym działalność za granicą, cudzoziemcem prowadzącym działalność za granicą lub posiadasz spółkę prowadzącą działalność za granicą) i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Wpis oddziału Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku.

Do wniosku dołącz:

 • druk KRS-WK - organy podmiotu
 • druk KRS-WL - prokurenci
 • druk KRS-WJ - reprezentant podmiotu zagranicznego
 • druk KRS-WM - przedmiot działalności (przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego)
 • adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
 • zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego co do wzajemności działania
 • akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • odpis z rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • dowody uiszczenia opłat

Dokumenty, złóż do Krajowego Rejestru Sądowego, w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Jeśli utworzysz na terytorium Polski więcej niż jeden oddział, to możesz złożyć wymagane dokumenty (ale nie urzędowe formularze) w aktach jednego z oddziałów. Wskaż ten oddział w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów. Oznacz też sąd, w którym te akta się znajdują i podaj numer oddziału w rejestrze.

Opłaty

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • sądy rejonowe

Wniosek złóż do sądu (Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę twojego oddziału.

To find out where to complete service enter

How long you will have to wait

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku albo usunięcia przeszkody do dokonania wpisu (co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych). Jeżeli rozpoznanie wniosku będzie wymagało wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jeżeli twój wniosek będzie miał jakieś braki formalne dotyczące formularza lub opłaty sądowej, sąd rejestrowy zwróci wniosek, a braki wniosku będziesz mógł uzupełnić w terminie 7 dni. W przypadku innych braków formalnych sąd wezwie cię do ich usunięcia w terminie 7 dni.

How can you appeal

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Good to know

Przekazanie danych do ZUS, GUS i urzędu skarbowego

Pamiętaj też, aby uzupełnić dane potrzebne do pełnej identyfikacji twojego oddziału jako płatnika ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie oddziału, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe). Zrób to już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji oddziału w KRS. Dane wpisz na jednym formularzu (NIP-8) i złóż go we właściwym ze względu na siedzibę oddziału urzędzie skarbowym. Dane, które przekażesz urzędowi, skarbowemu trafiają do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, a stąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS i GUS. Identycznie wygląda, to jeśli składasz wniosek w formie elektronicznej.

Nazwa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Do oznaczenia oddziału musisz używać twojej oryginalnej nazwy razem z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Prowadzenie rachunkowości oddziału

Dla oddziału prowadź oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Zmiana danych oddziału

Jeżeli po rejestracji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Was this page useful?