Information and services website for entrepreneurs

Rzecznik patentowy – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Możliwość świadczenia usług transgranicznych jest to tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej przez obywateli państw członkowskich na terenie Polski.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post

What you should know and who can use this service

Kto może skorzystać z usługi

Podmiotem realizującym procedurę są osoby uprawnione w państwie macierzystym do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terenie Polski zobowiązana jest złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia ww. usług. Do oświadczenia należy dołączyć:

  • sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający, że osoba ta jest uprawniona w państwie macierzystym do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej;
  • dokument potwierdzający jej obywatelstwo;
  • kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Where you can complete this procedure

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych
Madalińskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa

How long you will have to wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Good to know

Osoba zamierzająca świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach obowiązana jest poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o takim zamiarze.

Was this page useful?