Information and services website for entrepreneurs

Zezwolenie na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Uzyskaj zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

  • at the office
  • by post
  • electronically
Handle online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

What you should know and who can benefit from the service

W celu uzyskania zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przedsiębiorca występuje z wnioskiem do Ministra Rozwoju.

When should you handle the matter

At any time

Where you can handle the matter

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Iwona Mazurkiewicz Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl tel. (22) 411 94 57, Zdzisława Łuniewska Zdzislawa.Luniewska@mr.gov.pl tel. (22) 411 94 55, Jarosław Pocztarski Jaroslaw.Pocztarski@mr.gov.pl tel. (22) 411 94 66.
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

What to do step by step

  1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Documents

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.
Numer konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

  1. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Minister Rozwoju dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonych dokumentów.

  1. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

Minister Rozwoju w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas Minister Rozwoju udziela zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, Minister Rozwoju wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Documents

How much will you pay

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.

Transfer the fee to the account 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

How long will you wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

Was this page useful?