Information and services website for entrepreneurs

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Jesteś zagranicznym pracodawcą i wysyłasz pracowników do pracy w Polsce? Poinformuj o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się jak i kiedy to zrobić.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

 • at the office
 • by post
 • electronically
Handle online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can benefit from the service

Jeśli jesteś zagranicznym pracodawcą, który deleguje pracowników do pracy na terytorium Polski:

 • w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski, lub
 • do oddziału lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw, prowadzącego działalność na terytorium Polski, lub
 • jako agencja pracy tymczasowej,

- masz obowiązek złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie o ich delegowaniu.

Twoim obowiązkiem jest również wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy lub z innymi instytucjami, mającymi siedzibę w Polsce oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień. 

W przypadku, gdy jesteś pracodawcą spoza Unii Europejskiej (posiadasz siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim), to masz obowiązek podania danych osoby przebywającej na terytorium RP, działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania Ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy.

When should you handle the matter

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez delegowanego pracownika.

Where you can handle the matter

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30, 02-315 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium RP

Najprostszym sposobem jest złożenie oświadczenia elektronicznie: wybierz przycisk Załatw online. Pamiętaj, że nie musisz drukować, odręcznie podpisywać ani skanować formularzy oświadczenia. Wystarczy, że wypełnisz formularz oświadczenia na komputerze i potwierdzisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Uwaga! Nie wysyłaj oświadczenia e-mailem, ponieważ w takiej formie nie zostanie ono przyjęte przez PIP.

Oświadczenie możesz też:

 •  wysłać pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru - ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia oświadczenia;
 • złożyć osobiście, w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Do oświadczenia w formie pisemnej, składanego osobiście lub wysyłanego pocztą dołącz dane wszystkich delegowanych pracowników

Podaj również:

 • dane osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy lub z innymi instytucjami, mającymi siedzibę w Polsce oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień
 • dane osoby przebywającej na terytorium Polski, działającej w twoim imieniu i upoważnionej do reprezentowania Ciebie wobec Państwowej Inspekcji Pracy - jeśli jesteś pracodawcą spoza UE.

Nie czekaj na żadne pismo z urzędu o przyjęciu oświadczenia, gdyż urząd go nie wydaje.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Additional information

Oświadczenie zawiera:

1) dane identyfikacyjne pracodawcy obejmujące:

a) nazwę,

b) siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych;

2) przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo;

3) przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP;

5) charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) dane osoby, o której mowa w ust. 1, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;

7) miejsce przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Oświadczenie wypełnij w języku polskim lub w języku angielskim w postaci papierowej albo elektronicznej.

Time limit

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez delegowanego pracownika.

How much will you pay

The service is free of charge

How long will you wait

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

It is good to know

Jakie ma obowiązki pracodawca zagraniczny delegujący pracowników na terytorium Polski

W okresie delegowania pracownika masz obowiązek przechowywania na terytorium Polski w formie elektronicznej lub papierowej:

 • kopii umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia 
w ramach nawiązanego stosunku pracy,
 • dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby przepracowanych godzin w danym dniu lub jej kopii,
 • dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium RP wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego oraz dowodów wypłaty takiej osobie wynagrodzenia lub ich kopii.

Ponadto, w okresie delegowania pracowników masz również obowiązek udostępniać, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, powyższe dokumenty, a także ich tłumaczenie na język polski, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku. Po okresie delegowania PIP będzie mogła żądać tych dokumentów jeszcze przez 2 lata, a ty będziesz mieć 15 dni na ich dostarczenie. Dokumenty lub ich kopie możesz dostarczyć do urzędu w postaci papierowej albo elektronicznej, np. poprzez wysłanie elektronicznego formularza pisma ogólnego, dostępnego na portalu biznes.gov.pl. Warto wiedzieć, że aby skorzystać z elektronicznego sposobu załatwienia sprawy trzeba mieć podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Przeczytaj instrukcję jak wysłać pismo ogólne do Państwowej Inspekcji Pracy.

Odpowiedzialność solidarna

Powinieneś wiedzieć, że twój polski partner, który zlecił twojej firmie wykonywanie usług związanych z budownictwem w Polsce, jest tak samo jak ty odpowiedzialny za kwestie związane z wynagrodzeniem pracowników. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule na temat odpowiedzialności solidarnej.

Kary

Jeżeli nie złożysz do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez delegowanego pracownika, to grozi ci kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Was this page useful?