Information and services website for entrepreneurs

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego

Chcesz prowadzić hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wypoczynkowy, schronisko lub schronisko młodzieżowe? Te obiekty hotelarskie wymagają uzyskania decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Jak uzyskać zaszeregowanie obiektu dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

What you should know and who can use this service

Wymagania dla obiektów hotelarskich

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

 • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, musisz uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Rodzaje obiektów hotelarskich:

 • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 • kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

 

Kategorie przyznawane obiektom hotelarskim:

 • hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 • kempingi (campingi) - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami;
 • domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe - trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.

Minimalne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług w obiektach hotelarskich

Wymogi dotyczące wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich zawarte są w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dla:

 • hoteli i moteli - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • pensjonatów - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • kempingów (campingów), pól biwakowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • domów wycieczkowych - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • schronisk młodzieżowych - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • schronisk - załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Minimalne wymagania co do wyposażenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

When you should complete this procedure

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Uwaga!

Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia. Sprawdź jak uzyskać zaszeregowanie pola biwakowego.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Dane, które powinien zawierać wniosek określone są w § 5. ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;

2) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;

3) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;

4) określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;

5) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;

6) opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;

7) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;

8) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

You can submit a document as:
Przedstaw do wglądu
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Pozwolenie na budowę
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca.

W takim przypadku opis obiektu (potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii w tym o zakresie usług gastronomicznych) we wniosku o zaszeregowanie nie jest wymagany.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku:

 • dowody zapłaty opłaty skarbowej oraz opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w obiekcie hotelarskim wymagań wynikających z odrębnych przepisów:
  • budowlanych:
   • przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy,
   • przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • przeciwpożarowych:
   • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • sanitarnych:
   • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej, nadzorowanej lub administrowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez organ podległy MSWiA - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uwaga!

Marszałek województwa może ustalić wzór ankiety, stanowiącej załącznik do wniosku, stwierdzającej stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań dla rodzaju i kategorii, o które ubiega się wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu we wniosku nie jest wymagany.

Forma dokumentów

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Time limit

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

 1. Urząd zweryfikuje wniosek i załączniki

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Ocena obiektu hotelarskiego oraz wydanie decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Przed wydaniem decyzji w sprawie zaszeregowania, obiekt hotelarski jest oceniany pod względem spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia oraz świadczonych usług w tym usług gastronomicznych.

Jeśli ocena ta wypadnie pozytywnie, marszałek województwa wydaje decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii i wpisuje obiekt do ewidencji obiektów hotelarskich w danym województwie. Dane z ewidencji prowadzonych przez marszałków województw dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich, udostępnianie są na stronie internetowej Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much you will have to pay

Opłata za wydanie decyzji o zaszeregowaniu - 10 zł. Opłatę skarbową zapłać na rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa.
Opłaty związane z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynoszą:

 • dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
 • dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
 • dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
 • dla kempingów (campingów) 300 zł;
 • dla domów wycieczkowych 500 zł;
 • dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
 • dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
 • dla schronisk 300 zł;
 • dla schronisk młodzieżowych 100 zł.

Opłatę za ocenę obiektu zapłać na oddzielny rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa.

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, do Ministra Sportu i Turystyki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Good to know

Wymagania dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 

Minimalne wymagania co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Sprawdź jak zgłosić obiekt do ewidencji innych obiektów, w których można świadczyć usługi hotelarskie.

Kary za prowadzenie działalności hotelarskiej niezgodnie z przepisami

Prowadzenie działalności hotelarskiej podlega szczególnemu nadzorowi i zgodnie z Kodeksem wykroczeń przewiduje kary ograniczenia wolności lub karę grzywny dla osób, które:

 • świadcząc usługi hotelarskie używają nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
 • świadcząc usługi hotelarskie, używają oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
 • wbrew obowiązkowi świadczą usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
 • świadczą usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

Was this page useful?