Information and services website for entrepreneurs

Status upoważnionego odbiorcy TIR

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz odbierać w swojej firmie towary objęte tranzytem TIR, bez konieczności przedstawiania ich w oddziale celnym (urzędzie celnym przeznaczenia)? Taką możliwość daje ci status upoważnionego odbiorcy TIR. O tym jak go zdobyć i jakie warunki musisz spełnić, dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Karnet TIR to dokument, który pozwala szybko i bez zbędnych formalności przewozić towary w ramach procedury tranzytu TIR. Zwykle towary objęte procedurą takiego tranzytu przedstawiasz wraz z dokumentami towarzyszącymi w urzędzie celnym przeznaczenia, czyli w oddziale celnym, który dokonuje zakończenia procedury tranzytu.

Możesz jednak uzyskać status upoważnionego odbiorcy TIR, co pozwoli ci na odbieranie towarów w siedzibie firmy lub w innym miejscu uznanym, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym przeznaczenia.

Uwaga! Działanie jako upoważniony odbiorca wymaga uprzedniego ustalenia miejsca uznanego, w którym będzie realizowane zakończenie procedury tranzytu w uproszczeniu.

Aby uzyskać status upoważnionego odbiorcy TIR musisz:

 • mieć siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej
 • oświadczyć, że będziesz regularnie odbierać towary objęte procedurą tranzytu TIR
 • mieć odpowiedni system do przetwarzania danych i komunikacji z organami celnymi (NCTS2)
 • wykazać, że masz wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową
 • spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto, jeśli w przeszłości naruszyłeś w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego i przepisy podatkowe, w tym zostałeś skazany za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą – to nie otrzymasz pozwolenia.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • izby administracji skarbowej
To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu upoważnionego odbiorcy TIR

Do czasu uruchomienia elektronicznego wniosku na portalu PUESC wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie poprzez portal Biznes.gov.pl.

Documents

 1. Uzyskasz status upoważnionego odbiorcy TIR

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.Jeśli izba zamierza wydać decyzję odmowną, powinna dać ci wcześniej prawo do wypowiedzenia się. Będziesz mieć wtedy 30 dni aby przekonać izbę do swoich racji.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek zawiera:

 • Kod rodzaju decyzji
 • Podpis/uwierzytelnienie
 • Nr referencyjny decyzji
 • Wskazanie organu celnego podejmującego decyzję
 • Miejsce, datę
 • Datę rozpoczęcia ważności decyzji
 • Wskazanie urzędu celnego przeznaczenia
 • Termin
 • Uwagi ogólne

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do urzędu.

How can you appeal

Od decyzji odmownej wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora izby administracji skarbowej, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Good to know

Obowiązki upoważnionego odbiorcy TIR

Po przybyciu towarów do miejsca uznanego upoważniony odbiorca musi:

 • niezwłocznie powiadomić urząd celny przeznaczenia o przybyciu towarów oraz poinformować o wszystkich nieprawidłowościach lub zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie transportu
 • rozładować towary dopiero po uzyskaniu zgody urzędu celnego przeznaczenia
 • po rozładunku niezwłocznie odnotować wyniki kontroli i wszystkie inne istotne informacje związane z rozładunkiem w swojej ewidencji
 • powiadomić urząd celny przeznaczenia o wynikach kontroli towarów oraz poinformować urząd o wszystkich nieprawidłowościach najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia, w którym otrzymał zgodę na rozładunek towarów.

Komunikacja z organem celnym odbywa się w systemie NCTS2, który służy do elektronicznej obsługi operacji TIR.

Zamknięcie karnetu TIR

Upoważniony odbiorca nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR – ma obowiązek przekazania karnetu do wskazanego urzędu celnego przeznaczenia w czasie określonym w pozwoleniu, w celu naniesienia stosownych adnotacji przez ten urząd.

Miejsce uznane i status magazynu czasowego składowania

Miejsce, w którym upoważniony odbiorca TIR będzie odbierać towary musi:

 • mieć status miejsca uznanego przez organ celny do przedstawienia towarów, lub
 • mieć status magazynu czasowego składowania, jeśli towary nie zostaną zgłoszone do kolejnej procedury celnej w ciągu 6 dni po ich przedstawieniu.

Status magazynu czasowego składowania, jak i miejsce uznane wymagają ponadto złożenia zabezpieczenia celnego.

Poświadczenie dostarczenia towarów

Na żądanie przewoźnika upoważniony odbiorca TIR może wydać mu poświadczenie dostarczenia towarów. Poświadczenie przekazuje się z wykorzystaniem formularza znajdującego się w załączniku 72-03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.

Was this page useful?