Information and services website for entrepreneurs

Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Stosujesz split payment i masz środki na rachunku VAT? Nie wykorzystasz ich do zapłaty VAT z faktury od dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym? Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek firmowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

What you should know and who can use this service

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) lub inaczej split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem nie trafia w całości na konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT - na jego rachunek VAT. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego (firmowego).

Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą do ciebie. Możesz z nich jednak opłacać tylko określone należności. 

Przeczytaj więcej o mechanizmie podzielonej płatności.

Jeśli nie wykorzystasz pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich uwolnienie, czyli przekazanie na twój rachunek rozliczeniowy. Decyzję o uwolnieniu środków z rachunku VAT podejmuje naczelnik urzędu skarbowego.

Ze środków przekazanych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy możesz korzystać bez ograniczeń.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Jeśli twoja firma jest osobą prawną (na przykład spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (na przykład stowarzyszeniem) – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu.

Jeśli nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Documents

Do wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Time limit

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

 1. Urząd skarbowy rozpatrzy twój wniosek

Naczelnik urzędu skarbowego może:

 • zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy postanowienie, w którym określi wysokość środków, jakie mają zostać przekazane na twoje konto rozliczeniowe
 • nie zgodzić się na przekazanie środków z rachunku VAT – wyda wtedy decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą twoje konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj! Jeżeli nie zgadzasz się z treścią postanowienia, na przykład uwolniona kwota jest inna niż ta, o którą wnioskowałeś – możesz złożyć na nie zażalenie.

Naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na twój rachunek rozliczeniowy, gdy:

 • masz zaległości podatkowe w podatku VAT, CIT, PIT, akcyzowym lub zaległości celne
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane (w szczególności, gdy trwale nie opłacasz wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonujesz czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywasz majątek)
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja).

Jeżeli masz zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana, naczelnik wyda postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie tych zaległości.

W czasie, w którym urząd rozpatruje twój wniosek możesz wykorzystywać środki z rachunku VAT do zapłaty kontrahentom faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności lub do zapłacenia należnego VAT. Bank przeleje wówczas kwotę do wysokości środków posiadanych na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Documents

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą twoje konto rozliczeniowe i rachunek VAT. Na tej podstawie środki z rachunku VAT zostaną niezwłocznie przekazane na rachunek rozliczeniowy.

How much you will have to pay

Wniosek o przekazanie środków z konta VAT jest bezpłatny

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. 

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ważne! Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne. Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym.

Pełnomocnictwa podatkowe – praktyczne wskazówki

How long you will have to wait

Urząd rozpatrzy twój wniosek w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

How can you appeal

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, masz prawo złożyć odwołanie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Good to know

Jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnych z innych tytułów niż podatek VAT
 • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT
 • nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami
 • nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z faktur opłaconych z zastosowaniem split payment)
 • niższa kwota do zapłaty (jeśli uiścisz podatek należny w całości z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, będziesz mógł zapłacić mniejszą kwotę)
 • płatność w tym systemie jest istotną przesłanką dochowania należytej staranności

Jak szybciej otrzymać zwrot

Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, zwrot otrzymasz w przyspieszonym terminie – 25 dni

Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:

 • w danym okresie rozliczeniowym nie dokonasz płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 • wystawione przez ciebie faktury nie zostały zapłacone z zastosowaniem split payment.

Czy split payment wpływa na rejestry VAT i JPK

Stosowanie split payment nie wpływa na sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT oraz na struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Was this page useful?