Information and services website for entrepreneurs

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Data of institution

Adres:
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP:
5261046191
REGON:
000907473
Telefon:
22 628 27 22
Fax:
22 621 37 86
Email:
KANCELARIA@PAA.GOV.PL
Strona WWW:
http://www.paa.gov.pl
Strona BIP:
https://www.gov.pl/web/paa/mapa-strony?show-bip=true
Open hours:

8:15 - 16.15

Send a letter

Location

Additional information

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ponadto zadania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikają z wielu innych ustaw. Nadzór nad Prezesem PAA sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.