Information and services website for entrepreneurs

Państwowa Agencja Atomistyki

Data of institution

Adres:
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
NIP:
5261046191
REGON:
000907473
Telefon:
22 621 02 56, 22 556 28 30
Fax:
22 556 27 82
Email:
kancelaria@paa.gov.pl
Strona WWW:
http://www.paa.gov.pl
Strona BIP:
http://www.bip.paa.gov.pl/
Open hours:

8:15 - 16.15

Send a letter

Location

Additional information

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ponadto zadania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikają z wielu innych ustaw. Od dnia 1 stycznia 2002 r. nadzór nad Prezesem PAA sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.