Polski lekarz w Szwajcarii

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji lekarza w Szwajcarii jest Federal Office of Public Health.

Proces uznawania kwalifikacji lekarza w Szwajcarii

Polski lekarz powinien wypełnić wniosek o uznanie kwalifikacji „Antragsformular: Direkte Anerkennung eines Diploms", który pobrać można online w jęz. niemieckim, francuskim oraz włoskim tutaj.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

  • kopię dowodu osobistego oraz o ile wynika to z formularza kopie dowodu osobistego Żony/Męża oraz akt zawarcia małżeństwa,
  • życiorys,
  • kopię dyplomu ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarskiego Egzaminu Państwowego (w jęz. polskim),
  • oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem tłumaczenia powyższych dyplomów i certyfikatów na jęz. niemiecki, francuski, włoski lub angielski,
  • dowód znajomości jednego z języków urzędowych Szwajcarii (niemiecki, francuski, włoski) na poziomie co najmniej B2 ( w europejskiej skali znajomości języków obcych).

O zgodności kopii dokumentu z oryginałem poświadczyć może notariusz, urzędnik władz lokalnych, sąd, konsulat lub ambasada (z państw członkowskich UE/EFTA lub Szwajcarii).

Dokumenty polskie powinny być przetłumaczone przez profesjonalnego tłumacza przysięgłego. Szczegółowe informacje dot. tłumaczeń znajdują się na stronie Swiss Association of Translators, Terminologists and Interpreters (ASTTI) Swiss Association of Translators, Terminologists and Interpreters.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o uznanie kwalifikacji wynosi między 800 a 1 000 CHF. Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, instytucja szwajcarska przesyła polskiemu lekarzowi fakturę do zapłaty (nie należy dokonywać wcześniejszych płatności gotówką). Dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji jest przesyłany lekarzowi po otrzymaniu należnje opłaty.

Wszystkie dokumenty wraz z formularzem należy przesłać na wyżej wskazany adres szwajcarskiej instytucji.

Strona Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierająca informacje o wydawanych zaświadczeniach, wymaganych w procesie uznawania kwalifikacji.

Share Print