Polski lekarz we Francji

Instytucje odpowiedzialne za uznawanie kwalifikacji lekarza we Francji to:

Procedura uzyskania prawa do wykonywania zawodu

Wniosek o udzielenie prawa do wykonywania zawodu lekarza we Francji można złożyć, gdy posiada się polski dyplom zawodowy w dziedzinie medycyny. Z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, to znaczy, że dyplom jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności.

Osoby, które rozpoczęły studia 1 maja 2004 r. lub później, powinny przesłać:

  • szczegółowe CV,
  • dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 maja 2004 r., powinny przesłać:

  • szczegółowe CV,
  • dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

W przypadku braku certyfikatu poświadczającego pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, należy dostarczyć oświadczenie Regionalnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że szkolenie zawodowe odbyte przez wnioskującego spełnia warunki określone w art. 24 dyrektywy 2005/36/WE lub oświadczenie regionalnej lub Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że osoba wnioskująca zgodnie z prawem polskim wykonywała zawód lekarza przez co najmniej trzy następujące po sobie lata w okresie pięciu lat od złożenia wniosku (zgodnie z art. 23 ust 1 dyrektywy 2005/36/WE).

Polscy lekarze specjaliści, którzy chcieliby praktykować we Francji w ramach swojej specjalizacji, powinni przedstawić francuskiej instytucji odpowiednie dokumenty:

  • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne 1 maja 2004 r. lub później powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych,
  • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne przed 1 maja 2004 r. powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że szkolenie specjalizacyjne odbyte przez wnioskującego spełnia standardy określone w art. 25-27 dyrektywy 2005/36/WE lub w przypadku kiedy szkolenie specjalizacyjne nie spełnia standardów wskazanych w wyżej wymienionych artykułach, oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej lub innej właściwej instytucji z państwa EOG lub Szwajcarii, w którym obecnie pracuje wnioskujący, poświadczające praktykę lekarską w danej specjalizacji trwającą 3 następujące po sobie lata w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku.

Jeśli polski certyfikat poświadczający specjalizację w danej dziedzinie nie odpowiada nazwie specjalizacji znajdującej się w Aneksie V do dyrektywy 2005/36/WE, należy przesłać oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że odbyte w Polsce szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z art. 25-27 dyrektywy oraz, że dany certyfikat jest w polskim prawie uznany jako poświadczający specjalizację zgodnie z art. 23 ust 6 dyrektywy.

Wyżej wskazane dokumenty (CV oraz dokumenty zaświadczające o wykształceniu i praktyce zawodowej) należy przesyłać na adres:

Centre national de gestion
Immeuble Le Ponant B
21 rue Leblanc, 75737 Paris cedex 15

Informacje szczegółowe: link 1, link 2, link 3, link 3

Strona Polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, zawierająca informacje o wydawanych zaświadczeniach, wymaganych w procesie uznawania kwalifikacji

Informacje o uznawalności dyplomów i kwalifikacji zawodowych na stornie Ambasady RP w Paryżu

Procedura uzyskiwania specjalizacji we Francji

W przypadku ukończenia studiów w Polsce, lub innym kraju Unii Europejskiej, absolwentom przysługuje prawo odbywania specjalizacji na terenie Francji.

Warunkiem uzyskania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny jest tu zdanie tzw. egzaminu ECN (Épreuves classantes nationales). Na jego podstawie następuje przydział absolwentów do poszczególnych ośrodków, w których będzie odbywać się specjalizacja.  W zależności od ilości zdobytych punktów kandydat ma prawo wybrać sobie rodzaj specjalizacji oraz miejsce. W przypadku niewystarczającej ilości punktów zostaje on przydzielany do placówki, której nie wybrali kandydaci z większą ilością punktów. Informacja o otrzymanych punktach ma charakter jawny i jest aktualizowana na bieżąco na stronach internetowych placówek prowadzących egzamin.

W przypadku absolwentów kierunków medycznych w Polsce aby przystąpić do ECN wymagane jest dodatkowo przedłożenie potwierdzenie z Okręgowej Izby Lekarskiej o przepracowaniu 3 lat w zawodzie oraz obronienia doktoratu. 

Po dostaniu się na specjalizację absolwent dostaje tytuł rezydenta (nazywanego internem). Jeżeli w ciągu pierwszego semestru rezydentury wybrany kierunek nie spotka się z zainteresowaniem interna przysługuje mu prawo do jednorazowego przystąpienia do ECN po raz kolejny i zmiany przyszłej specjalizacji.

Share Print