Polski nauczyciel w Danii

Odpowiednikiem polskiego nauczyciela szkoły podstawowej oraz szkoły średniej I stopnia jest „Lærer i folkeskolen/folkeskolelærer", natomiast szkoły średniej II stopnia (upper secondary school) - „Lærer i de gymnasiale uddannelser". Oba te zawody są regulowane w prawie duńskim w odrębnych aktach prawa. Instytucją odpowiedzialną za ich uznawanie jest Danish Agency for Higher Education.

Procedura

Polski nauczyciel powinien wydrukować, wypełnić oraz przesłać pocztą, formularz. Dokumenty, które należy dołączyć do formularza:

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego,
  • certyfikaty i dyplomy poświadczające kwalifikacje w zawodzie nauczyciela,
  • szczegółowy transkrypt przedmiotów studiów, z podziałem na godziny oraz rozróżnieniem na przedmioty teoretyczne i praktyczne,
  • świadectwa pracy poświadczające rodzaj i okres wykonywanej pracy zawodowej,
  • informacje kontaktowe polskiego nauczyciela lub osoby, która występuje w jego imieniu; informacje o zmianie nzawiska (o ile taka miała miejsce).

Przesyłane kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez instytucje, które wydały oryginał dokumentu, konsulat lub amabasadę Danii lub Polski, duńskie centrum poszukiwania pracy lub instytucję duńskiego samorządu lokalnego.

Dokumenty poświadczające przebieg studiów, certyfikaty oraz dyplomy powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jęz. duński lub angielski.

Procedura uznawania kwalifikacji trwa do 3 miesięcy, w specjalnych przypadkach termin odpowiedzi może być przedłużony o jeden miesiąc. Instytucja duńska może wydać decyzję pozytywną, decyzję negatywną lub zaproponować wnioskującemu nauczycielowi przejście okresu przystosowującego do wykonywania zawodu w Danii lub zdanie dodatkowego testu dot. kwalifikacji zawodowych.

Przydatne linki

Share Print