Polska pielęgniarka w Austrii

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki dyplomowanej (opieka ogólna) w Austrii jest „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger".

Zawód pielęgniarki może wykonywać w Austrii osoba, która:

  • ma zdolność do czynności prawnych,
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu,
  • posiada dokumentację zaświadczającą o kalifikacjach w zawodzie pielęgniarki,
  • zna jęz. niemiecki w stopniu umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Uznanie kwalifikacji pielęgniarki odbywa się w ramach dwóch odrębnych ścieżek, w zależności od daty uzyskania kwalifikacji zawodowych:

  • Ścieżka automatycznego uznawania kwalifikacji dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarskie po 1 maja 2004 r.
  • Ścieżka dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed 1 maja 2004 r. Pielęgniarki należące do tej grupy powinny przedstawić dokument wystawiony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, poświadczający, że dana osoba wykonywała pracę pielęgniarki przez co najmniej 5 lat następujących po sobie, w okresie 7 lat od daty złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji. Zaświadczenie musi potwierdzać iż jest zgodne z art. 33 ust 2b dyrektywy 2005/36/WE.

Przygotowanie wniosku

Używając wyszukiwarki elektronicznej wpisać można konkretną specjalizację pielęgniarską lub obszar, w którym polska pielęgniarka chciałaby wykonywać zawód w Austrii, aby sprawdzić nazwę odpowiednika austriackiego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zawód, który nie jest regulowany w Polsce, może być zawodem regulowanym w Austrii, np. pielęgniarka osoby starszej. Instytucja odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarki jest Federalne Ministerstwo Zdrowia.

Portal Ministerstwa Zdrowia informuje o dniach i godzinach przyjęć (możliwości kontaktu telefonicznego) oraz wskazuje dane kontaktowe konkretnego urzędnika odpowiedzialnego za interesantów, w zależności od pierwszej litery nazwiska.

Zgodnie z unijnymi przepisami od chwili złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie wszelkich potrzebnych dokumentów. Następnie w przypadku pielęgniarek ogólnych muszą podjąć decyzję w terminie trzech miesięcy od chwili otrzymania kompletnego wniosku. W razie odrzucenia wniosku władze muszą przedstawić uzasadnienie.

W każdy poniedziałek między godziną 8.30 a 11.30 (poza dniami świątecznymi) możliwe jest skorzystanie z przyspieszonej procedury, w celu uzyskania licencji na wykonywanie zawodu w sektorze zdrowia.

Informacje szczegółowe o wykonywaniu zawodu pielęgniarki w Austrii dostępne są w oficjalnym przewodniku Ministerstwa Zdrowia, wydanym w 2017 r. Wersja angielska.

Share Print