Polska pielęgniarka we Włoszech

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki (opieka ogólna) jest we Włoszech „Infermiere professionale". Warto zwrócić uwagę, że we Włoszech odrębnie regulowany jest zawód pielęgniarki opiekującej się dziećmi, pracującej w zakresie pediatrii- „Infermiera pediatrica (incorporates vigilatrice d'infanzia)". Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji pielęgniarki we Włoszech jest Ministerstwo Zdrowia.

Procedura uznawania kwalifikacji

Polska pielęgniarka powinna złożyć wniosek wraz odpowiednim kompletem dokumentów do Ministerstwa Zdrowia. Na stronie internetowej podane są godziny pracy urzędników rozpatrujących wnioski o uznanie kwalifikacji. Ministerstwo wydaje decyzje o uznaniu kwalifikacji, konieczności zastosowania środka wyrównawczego lub odrzuceniu wniosku. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres Ministerstwa podany wyżej lub dostarczyć osobiście. Rozpatrywanie wniosku powinno trwać nie dłużej niż 3-4 miesiące.

Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 16 EUR od jednego tytułu zawodowego.

Zestaw dokumentów, który powinien być przesłany lub dostarczony do Ministerstwa:

  • kopia ważnego dokumentu tożsamości opatrzona podpisem pielęgniarki,
  • w przypadku gdy wniosek nie jest wysyłany ale składany bezpośrednio, możliwe jest złożenie wniosku przez osobę trzecią, która musi okazać uprawnienie do złożenia dokumentów, wystawione przez pielęgniarkę, opatrzone jej podpisem wraz z kopią dowodu osobistego pielęgniarki oraz osoby upoważnionej do złożenia dokumentów,
  • dokument poświadczający tytuł zawodowy, o którego uznanie występuje pielęgniarka (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument poświadczający praktykę zawodową (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • dokument poświadczający zgodność nazwy tytułu zawodowego z nazwą wymienioną w dyrektywie 2005/36/ WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, wydany przez Naczelną Izbę Pielęgniarską (oryginał),
  • dokument poświadczający brak istnienie przeszkód prawnych do wykonywania zawodu, wydany przez właściwy organ polski (oryginał) lub zaświadczenie o niekaralności (oryginał). Dokumenty te nie powinny być wydane później niż trzy miesiące od daty składania aplikacji o uznanie kwalifikacji we Włoszech,
  • dokument poświadczający wykonywanie zawodu po ukończeniu studiów,
  • zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów specjalizacyjnych, podyplomowych (fakultatywne),
  • opłata skarbowa w wysokości 16 EUR.

Do wszystkich dokumentów w języku innym niż włoski należy dołączyć tłumaczenie na język włoski. Tłumaczenie musi być poświadczone za zgodność z oryginałem we włoskiej ambasadzie lub konsulacie lub w inny sposób przewidziany przez prawo włoskie. Kopie dokumentów powinny być czarno białe. Dokumenty przesyłane włoskiej instytucji pozostają w aktach urzędu i nie są zwracane. Instytucja włoska przesyła osobie składającej wniosek o uznanie odpowiedzi na wskazany przez nią adres pocztowy.

Zgodnie z prawem krajowym (dekret 445/2000), we Włoszech obowiązuje procedura samodzielnego poświadczania zgodności z oryginałem, co oznacza, że obywatele UE mogą sami poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów urzędowych, które ich bezpośrednio dotyczą, bez potrzeby składania wizyty w urzędzie.

Procedura uznawania kwalifikacji opisana jest w jęz. włoskim na stronie Ministerstwa.

Informacje o procedurach w przypadku świadczenia usług pielęgniarskich w zakresie własnej działalności gospodarczej dostępne są w jęz. włoskim tutaj.

Share Print