Polska pielęgniarka w Wielkiej Brytanii

Odpowiednikiem polskiej pielęgniarki jest w Wielkiej Brytanii „State Registered Nurse/Registered General Nurse". Instytucją odpowiedzialną za uznawanie zawodu pielęgniarki w Wielkiej Brytanii jest Nursing and Midwifery Council (NMC). Jest to instytucja prowadząca rejestr pielęgniarek i położnych. Rejestr podzielony jest na części odpowiadające poszczególnym zawodom (pielęgniarka, położna, specjalista ds. zdrowia publicznego). W ramach zawodu pielęgniarki, rejestr wyróżnia dwie grupy specjalizacji pielęgniarskich. Polska pielęgniarka powinna aplikować o wpis do pierwszej części rejestru (sub part 1 in the field of adult nursing). Polska pielęgniarka posiadająca kilka specjalizacji może wnioskować o wpisy w odpowiednich częściach brytyjskiego rejestru, odpowiadających danej specjalizacji. Nie ma zatem ograniczenia rejestracji do tylko jednej części rejestru.

Automatyczne uznanie kwalifikacji

Polskie dyplomy, które uprawniają do automatycznego uznawania kwalifikacji to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem magister pielęgniarstwa,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem licencjat pielęgniarstwa.

Ścieżki uznawania kwalifikacji

Możliwe są trzy ścieżki uznawania kwalifikacji w przypadku polskiej pielęgniarki:

  • automatycznego uznawania kwalifikacji dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje pielęgniarskie po 1 maja 2004 r.,
  • ścieżka dla pielęgniarek, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed 1 maja 2004 r. Pielęgniarki należące do tej grupy powinny przedstawić dokument wystawiony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, poświadczający, że dana osoba wykonywała pracę pielęgniarki przez co najmniej 5 lat następujących po sobie, w okresie 7 lat od daty złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji w Wielkiej Brytanii. Zaświadczenie musi potwierdzać iż jest zgodne z art. 33 ust 2b dyrektywy 2005/36/WE,
  • w przypadku niespełniania kryteriów dwóch wyżej wskazanych ścieżek, funkcjonuje system ogólny. Osoba zainteresowana może złożyć dodatkowe dokumenty wyjaśniające jej sytuację, załączyć odpis przebiegu nauki z instytucji szkoleniowej wraz z opisem godzin nauki teorii i praktyki  w zakresie pielęgniarstwa. Uzyskane w Polsce umiejętności będą w takim przypadku porównane przez NMC z brytyjskimi wymaganiami dla wykonywania zawodu pielęgniarki. NMC może ponadto wymagać pozytywnego zdania testu umiejętności praktycznych oraz testu wiedzy.

Formularz wniosku o wpis do rejestru dostępny jest pod adresem. Formularz powinna wypełnić instytucja szkoleniowa, w której kwalifikacje zawodowe zdobyła polska pielęgniarka oraz opatrzyć go oficjalną pieczęcią. Jeśli nie jest to pieczęć w wersji angielskiej, do formularza powinno być dołączone tłumaczenie polskiej wersji pieczęci na język angielski.

Do formularza dołączone powinny być:

  • transkrypt przedmiotów i ocen ze studiów pielęgniarskich (z rozróżnieniem na przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne),
  • kopia paszportu.

Uwierzytelniania kopii paszportu oraz innych wybranych dokumentów można dokonać poprzez brytyjski Urząd Pocztowy. Wszystkie certyfikaty sporządzone w języku innym niż angielski powinny posiadać załączone tłumaczenia przysięgłe.  Wszystkie dokumenty składające się na aplikację o uznanie kwalifikacji powinny być złożone w wersji polskiej i angielskiej. Nie należy przesyłać oryginałów dokumentów w języku polskim, a jedynie kopie.

Dokumenty przesyłane przez polską pielęgniarkę powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przez jedną z niżej wskazanych osób: prawnika, notariusza, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, upoważnionego pracownika ambasady lub konsulatu, oficera Policji lub inne osoby wskazane przez NMC pod tym adresem.

Podawanie przez polską pielęgniarkę, w procesie uznawania kwalifikacji,  informacji fałszywych lub wprowadzających w błąd może prowadzić do odmówienia przyjęcia wniosku o uznanie kwalifikacji oraz wniesienia oskarżenia przeciwko pielęgniarce.

Obowiązki

Pielęgniarka, która uzyskała wpis do rejestru instytucji NMC może wykonywać zawód w ramach usług sektora publicznego (National Health Service (NHS))  i prywatnego. Jest również zobowiązana do wykonywania swojej pracy zgodnie z zasadami i standardami zawartymi w brytyjskim kodeksie etyki: „Standards of conduct, performance and ethics for nurses and midwives" (NMC, 2008) oraz aktualizowania wpisu do rejestru co trzy lata.

Wniosek o rejestrację w brytyjskim rejestrze pielęgniarek i położnych podlega opłacie w wysokości 110 funtów brytyjskich. Jest to opłata stała, która pokrywa wszelkie koszty administracyjne związane z procesem oceny przesłanych dokumentów.

NMC zachęca pielęgniarki do lektury przewodnika o procesie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Wielkiej Brytanii, dostępnego w jęz. angielskim. Zalecane jest aby potwierdzać aktualność informacji zawartych w przewodniku z aktualnymi zasobami strony internetowej NMC.

Informacje w języku angielskim przeznaczone dla polskich pielęgniarek, zamierzających pracować w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronie NMC.

Tutaj znajdziesz informacje ogólne dla pielęgniarek z państw członkowskich UE i EOG.

 

Share Print