Polski lekarz w Niemczech

Odpowiednikiem polskiego tytułu lekarza jest niemiecki „Arzt/ Ärztin". Aby wykonywać w Niemczech zawód lekarza, niezbędne jest uzyskanie państwowego zezwolenia, czyli prawa do wykonywania zawodu. W ramach postępowania w sprawie udzielenia prawa do wykonywania zawodu lekarza, właściwy organ sprawdza równoważność dyplomu polskiego z odpowiednim dyplomem niemieckim.

Szczegółowe informacje o warunkach obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych można uzyskać we właściwym dla danego kraju związkowego organie.  Organ odpowiedzialny za uznanie zawodu lekarza można znaleźć za pomocą wyszukiwarki (wpisując nazwę zawodu oraz miejsce zamieszkania w Niemczech lub miejsce gdzie chciałoby się wykonywać zawód).

Tymczasowe wykonywanie zawodu

Możliwe jest również tymczasowe wykonywanie zawodu lekarza, na które udzielane jest pozwolenie na wykonywanie zawodu na czas określony. Pozwolenie wydaje się z reguły maksymalnie na dwa lata, a jego przedłużenie jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Warunkiem udzielenia pozwolenia jest udokumentowanie ukończonego wykształcenia medycznego. Wydane pozwolenie może być ograniczone do wykonywania konkretnych czynności i zajmowania określonych stanowisk. Nie stwierdza ono uznania równoważności kwalifikacji zawodowych polskiego lekarza z kwalifikacjami niemieckimi. Uzyskanie pozwolenia na wykonywanie zawodu na czas określony nie pozbawia wnioskodawcy możliwości ubiegania się o prawo do wykonywania w Niemczech zawodu.

Procedura

Wniosek o udzielenie prawa do wykonywania zawodu lekarza w Niemczech można złożyć, gdy posiada się polski dyplom zawodowy w dziedzinie medycyny. Z reguły stosuje się zasadę automatycznego uznania kwalifikacji zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2005/36/WE, to znaczy, że dyplom jest uznawany bez przeprowadzania indywidualnej oceny równoważności. Warunkiem uznania w trybie automatycznym dyplomu polskiego uzyskanego przed 1 maja 2004 r. jest przedstawienie zaświadczenia, wydanego przez Naczelną Izbę Lekarską, o tym, że wykształcenie spełnienia minimalne standardy dyrektywy 36/2005/WE.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku (uwaga, lista ta może różnić się w poszczególnych krajach związkowych):

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty lub paszport),
  • CV,
  • urzędowo uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kopie dodatkowych świadectw potwierdzających kwalifikacje (w przypadku posiadania dodatkowych kwalifikacji),
  • informacje o toku kształcenia i dotychczasowej działalności zawodowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zwodu (nie starsze niż miesiąc),
  • zaświadczenie o niekaralności (nie starsze niż miesiąc),
  • oświadczenie, czy przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie karne w sądzie.

Jeśli dokumenty nie są sporządzone w języku niemieckim, należy dodatkowo przedstawić uwierzytelnione tłumaczenie. Jeśli wyraźnie nie zażądano urzędowo uwierzytelnionych kopii, można złożyć kopie zwyczajne dokumentów. Postępowanie w zakresie uznawania kwalifikacji jest z reguły odpłatne. Informacji o kosztach udziela właściwy organ.

Prawo do wykonywania zawodu zostanie przyznane, gdy dojdzie do stwierdzenia równoważności polskiego dyplomu oraz wtedy, kiedy spełnione będą inne warunki uzyskania tego prawa (m.in. znajomość języka niemieckiego na odpowiednim poziomie). Jeśli między polskim a niemieckim dyplomem zachodzą istotne różnice, dopuszcza się możliwość złożenia egzaminu w celu potwierdzenia równoważności stanu wiedzy. Jeżeli chodzi o język przykładem może być Nadrenia Północnej-Westfalii, gdzie pracuje łącznie ok. 77 000 lekarzy, z czego 7 000 pochodzi z zagranicy, a 6000 z nich pracuje w szpitalach, oczekuje się znajomości języka na poziomie B2, co ciekawe poziom C1 jest dodatkowo premiowany finansowo. Warto jednak pamiętać że  w przypadku gdy język stanowi główne narzędzie terapii (w przypadku np. psychoterapeutów czy psychiatrów) obcokrajowcy muszą wykazać się biegłością na poziomie C2.

Dodatkowe informacje

Share Print