Polski lekarz w Szwecji

Polski lekarz w celu podjęcia pracy w Szwecji powinien wystąpić o pozwolenia na wykonywanie praktyki lekarskiej do National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). Instytucja ta ocenia, czy dana osoba spełnia określone przez szwedzkie władze warunki.  

Procedura

Uznawanie kalifikacji polskiego lekarza odbywa się na podstawie postanowień dyrektywy 2005/36/WE, dotyczących automatycznego uznawania kwalifikacji pod warunkiem, że dyplom osoby wnioskującej jest wymieniony w punkcie 5.1.1 Aneksu V do dyrektywy.


Dokumenty, które należy przesłać do szwedzkiej instytucji:

  • wypełniony formularz,
  • kopia paszportu oraz w przypadku zmiany nazwiska, kopia aktu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku Polaków mieszkających w Szwecji, wypis ze szwedzkiego rejestru),
  • kopia dyplomu poświadczającego studia medyczne. Dyplom musi być przetłumaczony na jęz. szwedzki lub angielski przez tłumacza przysięgłego oraz opatrzony pieczęcią organizacji publicznej lub władz publicznych,
  • kopia dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego.  Dokument musi być przetłumaczony na jęz. szwedzki lub angielski przez tłumacza przysięgłego oraz opatrzony pieczęcią organizacji publicznej lub władz publicznych,
  • oświadczenie potwierdzające, że szkolenie polskie odbyte przez wnioskującego jest zgodne z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2005/36/WE (oświadczenie musi zawierać potwierdzenie zgodności  szkolenia z art. 24 dyrektywy). Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia raz datę uzyskania tytułu „Lekarz". Wymagane jest przesłanie oryginału oświadczenia. Należy załączyć do oryginału tłumaczenie przysięgłe na jęz. szwedzki lub angielski,  opatrzone pieczęcią organizacji publicznej lub władz publicznych.

Do wniosku o uznanie kwalifikacji należy dołączyć oświadczenie wydane przez odpowiednie polskie władze, wskazujące, że dana osoba posiada dobrą reputację zawodową oraz, że prawo wykonywania zawodu lekarza nie zostało odebrane w wyniku popełnienia czynu karalnego lub poważnego naruszenia etyki zawodowej. Oświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed przesłaniem aplikacji do szwedzkiej instytucji.

Składanie wniosku o uznanie kwalifikacji lekarza jest bezpłatne. Wydanie pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza w Szwecji, przez właściwy organ szwedzki możliwe jest po otrzymaniu kompletnego zestawu wymaganych dokumentów.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie uznania kwalifikacji wynosi ok. 3 miesięcy.

Po otrzymaniu w szwedzkim rejestrze ludności numeru identyfikacyjnego, należy przesłać go do  National Board of Health and Welfare.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe w jęz. angielskim określające procedurę postępowania dla osób, które nie posiadają wyżej wskazanych dokumentów, znajdują się tutaj.

Share Print