Polski lekarz w Wielkiej Brytanii

Polski lekarz, który chce podjąć praktykę w Wielkiej Brytanii musi wystąpić o licencję umożliwiającą wykonywanie zawodu. Instytucją odpowiedzialną za wydawanie licencji jest General Medical Council (GMC), która obejmuje swoją właściwością całą Wielką Brytanię, zarówno sektor publiczny jak i prywatny.  

Procedura

W celu uzyskania tymczasowej rejestracji w GMC i uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu w Wielkiej Brytanii, polski lekarz powinien przesłać do GMC dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "Lekarza" wydany przez uniwersytet.

W celu uzyskania pełnej rejestracji w GMC i uzyskania pozwolenia na wykonywanie zawodu w Wielkiej Brytanii, polski lekarz powinien przesłać do GMC:

 • w przypadku wcześniejszej rejestracji tymczasowej:
  • certyfikat poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  • w przypadku wcześniejszej rejestracji tymczasowej oraz odbycia stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii, należy przesłać certyfikat potwierdzający zdobyte doświadczenie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania certyfikatu.
 • w przypadku braku wcześniejszej rejestracji tymczasowej:
  • osoby, które rozpoczęły studia 1 maja 2014 r. lub później, powinny przesłać: dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  • osoby, które rozpoczęły studia przed 1 maja 2004 r., powinny przesłać: dyplom ukończenia na polskim uniwersytecie studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „Lekarza" oraz certyfikat Centrum Egzaminów Medycznych poświadczający pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego.
  • W przypadku braku certyfikatu poświadczającego pozytywny wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, należy dostarczyć oświadczenie regionalnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że szkolenie zawodowe odbyte przez wnioskującego spełnia warunki określone w art. 24 dyrektywy 2005/36/WE lub oświadczenie regionalnej lub Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że osoba wnioskująca zgodnie z prawem polskim wykonywała zawód lekarza przez co najmniej trzy następujące po sobie lata w okresie pięciu lat od złożenia wniosku do GMC (zgodnie z art. 23 ust 1 dyrektywy 2005/36/WE).

GMC honoruje ponadto oświadczenia Regionalnych Izb Lekarskich poświadczające równoważność innych dokumentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem lekarza, zgodnie z art. 23 ust 6. dyrektywy 2005/36/WE.

Wpis do rejestru specjalistów

Polscy lekarze specjaliści, którzy chcieliby uzyskać wpis do brytyjskiego rejestru lekarzy specjalistów, mogą równolegle do składania aplikacji o pełną rejestrację oraz pozwolenie na wykonywanie praktyki lekarskiej, wnioskować o wpis do rejestru lekarzy specjalistów, o ile ich specjalizacja jest wymieniona w Aneksie V dyrektywy 2005/36/WE.

W celu uzyskania wpisu do rejestru specjalistów:

 • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne 1 maja 2004 r. lub później powinny przesłać do GMC dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych,
 • osoby, które rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne przed 1 maja 2004 r. powinny przesłać do GMC dyplom uzyskania tytułu specjalisty wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że szkolenie specjalizacyjne odbyte przez wnioskującego spełnia standardy określone w art. 25-27 dyrektywy 2005/36/WE lub w przypadku kiedy szkolenie specjalizacyjne nie spełnia standardów wskazanych w wyżej wymienionych artykułach, oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej lub innej właściwej instytucji z państwa EOG lub Szwajcarii, w którym obecnie pracuje wnioskujący, poświadczające praktykę lekarską w danej specjalizacji trwającą 3 następujące po sobie lata w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku do GMC.

Jeśli polski certyfikat poświadczający specjalizację w danej dziedzinie nie odpowiada nazwie specjalizacji znajdującej się w Aneksie V do dyrektywy 2005/36/WE, należy przesłać oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej, poświadczające, że odbyte w Polsce szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z art. 25-27 dyrektywy oraz, że dany certyfikat jest w polskim prawie uznany jako poświadczający specjalizację zgodnie z art. 23 ust 6 dyrektywy.


Polski lekarz, specjalista medycyny rodzinnej może równolegle do wniosku o pełną rejestrację oraz pozwolenia na praktykę lekarską, wnioskować o wpis do General Practitioner Register.

Osoby zainteresowane powinny przesłać do GMC następujące dokumenty:

 • osoby, które rozpoczęły specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej 1 maja 2004 r. lub później powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych,
 • osoby, które rozpoczęły specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej przed 1 maja 2004 r. powinny przesłać dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, wystawiony przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej poświadczające, że specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej, zakończona uzyskaniem dyplomu spełnia standardy określone z art. 28 dyrektywy 2005/36/WE lub certyfikat poświadczający prawo do praktyki w dziedzinie medycyny rodzinnej, wydany na podstawie art. 30 ust 1 dyrektywy 2005/36/WE.

W przypadku wątpliwości lub nie posiadania wszystkich wymaganych dokumentów, polski lekarz może zwrócić się do GMC c prośbą o ocenę swoich kwalifikacji oraz indywidualną poradę.

Dodatkowe informacje

Informacje ogólne, dotyczące uznawania kwalifikacji lekarza znajdziesz tutaj i tutaj

Share Print