Polski nauczyciel nauczania początkowego w Norwegii

Odpowiednikiem polskiego nauczyciela nauczania początkowego jest w Norwegii „Lærer i grunnopplæringen". Instytucja odpowiedzialna za uznawanie kwalifikacji to Norweski Urząd do spraw Edukacji i Szkoleń (Utdanningsdirektoratet). Na stronie norweskiej instytucji znajdują się m.in. informacje ogólne dot. składania wniosku o uznanie kwalifikacji nauczycielskich (jęz. angielski).

Procedura

Nauczyciel polski występujący o uznanie swoich kwalifikacji, w związku z zamiarem podjęcia stałej pracy, powinien przesłać do Norweskiego Urzędu do spraw Edukacji i Szkoleń:

  • wypełniony i podpisany formularz, dostępny pod tym adresem,
  • zaświadczenie od policji z dwóch państw, w których ostatnio przebywał (wyłączając Norwegię). Zaświadczenie nie powinno być wystawione później niż trzy miesiące od daty przesłania go do urzędu. Zaświadczenie od polskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej policji nie musi być tłumaczone, ze względu na wyłączenie tego obowiązku przez władze norweskie,
  • listy polecające z miejsc pracy związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela,
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: stron paszportu identyfikujących nauczyciela, dyplomy ukończenia studiów lub kursów kwalifikacyjnych, odpis przebiegu studiów lub egzaminu końcowego, akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, listy polecające wskazujące na dotychczasowy staż pracy w zawodzie nauczyciela.

Osoby, które wnioskują o uznanie kwalifikacji nauczyciela nie muszą udowadniać poziomu znajomości jęz. norweskiego. Zostanie to zweryfikowane przez pracodawcę.

Wszystkie kopie dokumentów powinny zawierać pieczęć urzędu publicznego lub drukarni, gdzie sporządzono kopie oraz być podpisane.

Wszystkie dokumenty, które nie zostały wystawione w jęz. norweskim, angielskim, duńskim lub szwedzkim powinny posiadać załączone tłumaczenia przysięgłe.

Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji podejmowana jest nie później niż cztery miesiące po otrzymaniu pełnej aplikacji przez władze norweskie. Decyzja wydawana jest w jęz. norweskim.

W przypadku negatywnej decyzji władz norweskich, wnioskujący ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu trzech tygodni. Jeśli Norweski Urząd do spraw Edukacji i Szkoleń będzie podtrzymywać swoją negatywną decyzję, cała dokumentacja zostanie przesłana do Ministerstwa Edukacji Norwegii, które podejmie ostateczną decyzję.

Share Print