Polski nauczyciel nauczania początkowego w Szwecji

Odpowiednikiem polskiego nauczyciela nauczania początkowego jest szwedzki nauczyciel szkoły podstawowej publicznego systemu edukacji „Lärare i det offentliga skolväsendet, grundskolans tidigare år".

Nauczyciel oraz nauczyciel przedszkola to zawody, które należą w Szwecji od lipca 2011 r. do zawodów regulowanych. Instytucją odpowiedzialną za certyfikację jest Szwedzka Krajowa Agencja ds. Edukacji

Tutaj znajdziesz informacje w jęz. angielskim dot. procesu uzyskiwania certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela nauczania początkowego, znajdują się na tej stronie.

Wymagania

Polski nauczyciel wnioskujący o certyfikat powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów uprawniający do pracy jako nauczyciel nauczania początkowego w Polsce,
  • być biegłym w jęz. szwedzkim na poziomie odpowiadającym znajomości języka w szkole średniej.

Przed wydaniem certyfikatu, Krajowa Agencja ds. Edukacji może wystąpić o uzupełnienie polskich kwalifikacji o okres dostosowawczych studiów w Szwecji.

Dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku o certyfikat szwedzki:

1. Certyfikat potwierdzający biegłą znajomość jęz. szwedzkiego. W przypadku Polaków wymagany jest jeden z następujących certyfikatów:

  • certyfikat potwierdzający uzyskanie oceny pozytywnej z kursu jęz. szwedzkiego dla osób spoza krajów nordyckich (Swedish For Non-Nordic Students), organizowanego przez uniwersytet lub instytucję szkolnictwa wyższego w Szwecji. Kurs powinien uprawniać do studiowania w jęz. szwedzkim na szwedzkim uniwersytecie,
  • certyfikat TISUS (Test In Swedish for University Studies) z pozytywną oceną,
  • certyfikat z pozytywną oceną z kursu Swedish stage 3 lub Swedish as a Second Language stage 3 (Swedish B lub Swedish as a Second Language B).

2. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje. Wymagany jest jeden z następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • certyfikat potwierdzający status nauczyciela wydany przez krajową agencję ds. szkolnictwa wyższego,
  • jeśli dyplom ukończenia studiów nie określa na jakim poziomie i do nauczania jakich przedmiotów uprawniona jest dana osoba, należy dołączyć certyfikat zawierający te informacje.

3. Akt urodzenia lub paszport:

  • należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie paszportu lub aktu urodzenia,
  • jeśli nauczyciel występuje równolegle o pozwolenie na pobyt w Szwecji, należy dołączyć również kopię wniosku o pozwolenie na pobyt.

Wszystkie dokumenty muszą być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Do dokumentów powinny być również dołączone tłumaczenia na jęz. szwedzki lub angielski (o ile dokumenty nie zostały wydane w jęz. duńskim, norweskim, fińskim, szwedzkim, Meänkieli, Saami lub angielskim). Tłumaczenia powinny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli dyplom ukończenia studiów lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie został wydany przed 1 lipca 2011 r., nie jest wymagana opłata za aplikację. Jeśli dyplom ukończenia studiów został wydany po 1 lipca 2011 r. wymagana jest opłata 1500 koron szwedzkich. Czas rozpatrywania wniosku o przyznanie certyfikatu trwa między 9 a 12 miesięcy.

Kompletny wniosek należy przesłać na adres:

          Skolverket
          Box 3023,
          169 03 Solna

Szwedzki certyfikat potwierdzający kompetencje nauczyciela określa typ nauczania, w którym dana osoba posiada specjalizację oraz na jakim poziomie i jakich przedmiotów może nauczać. Posiadanie certyfikatu jest wymogiem możliwości podjęcia stałej pracy w szkole szwedzkiej. W przypadku kiedy nauczyciel w poważny sposób zaniedbuje swoją pracę, certyfikat może zostać mu odebrany.
 
Nauczyciel, który otrzyma certyfikat szwedzki i w związku z rozwojem zawodowym będzie chciał aby znalazły się w nim informacje potwierdzające nowo zdobyte kwalifikacje, będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 750 koron szwedzkich.

Share Print