Polski nauczyciel w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna)

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji nauczyciela w Irlandii Północnej jest General Teaching Council for Northern Ireland (GTC NI). Rejestracja w GTC NI jest obligatoryjna dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pracować w szkołach publicznych (grant-aided schools in Northern Ireland). Informacje na temat registracji znajdziesz tutaj.

Procedura

W celu dokonania rejestracji w GTC NI, nauczyciel polski powinien:

  • wypełnić formularz, dostępny pod tym adresem,
  • do wypełnionego formularza należy dołączyć wymagane załączniki:
    • fotokopię aktu urodzenia oraz fotokopię aktu małżeństwa, w przypadku zmiany nazwiska,
    • fotokopie potwierdzające przebieg studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (transkrypty wskazujące nazwy przedmiotów lub bloków specjalizacyjnych), fotokopię dyplomu ukończenia studiów,
    • fotokopię paszportu,
    • oryginał oświadczenia poświadczającego status nauczyciela w polskim systemie edukacji, wydane przez właściwą jednostkę ministerstwa (obecnie Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oświadczenie powinno zawierać informacje o przedmiotach, do których nauczania uprawniony jest nauczyciel oraz skazywać na spełnianie przez osobę wnioskującą warunków określonych dyrektywą 2005/36/WE. Polski nauczyciel nie ma obowiązku dostarczenia tego oświadczenia. Jednak jak wskazuje GTC NI, załączenie go do kompletu dokumentów może przyspieszyć proces uznawania kwalifikacji (w przypadku braku oświadczenia GTC NI wystąpi samodzielnie do polskiego ministerstwa o informacje dot. Kwalifikacji polskiego nauczyciela).

GTC NI może w indywidualnych przypadkach wystąpić o przesłanie dodatkowych dokumentów, spoza wyżej przedstawionej listy.

Wszystkie dokumenty, które nie zostały sporządzone w jęz. angielskim powinny posiadać załączone do nich tłumaczenia przysięgłe w jęz. angielskim. Opłata rejestracyjna wynosi 44 funty. Polski nauczyciel składający komplet ww. dokumentów, powinien załączyć czek lub zlecenie przelewu, ze wskazaniem swojego imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku odmowy rejestracji, opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Po otrzymaniu kompletnej aplikacji, GTC NI przesyła do nauczyciela pisemne zawiadomienie o przyjęciu wniosku do oceny. W przypadku brakujących dokumentów, GTC NI przesyła informacje o działaniach jakie należy podjąć. Proces oceny wniosku trwa ok. 3 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Osoby, które potrzebują pomocy w związku z kompletowaniem dokumentów lub chciałyby powiadomić GTC NI o zmianach, które zaszły w czasie, kiedy wniosek jest procedowany, mogą kontaktować się z Zespołem GTC NI ds. Rejestracji mailowo: registration@gtcni.org.uk

Share Print