Polski Nauczyciel w Wielkiej Brytanii (Szkocja)

Instytucją odpowiedzialną za uznawanie kwalifikacji nauczyciela w Szkocji jest General Teaching Council for Scotland (GTC).

Procedura

W celu uznania kwalifikacji, polski nauczyciel powinien pobrać wniosek o uznanie kwalifikacji znajdujący się pod tym adresem.

Wnioski o uznanie kwalifikacji oceniane są na podstawie GTC Sctotland Registration and Standard Rules.

Polski nauczyciel powinien zwrócić należytą uwagę na obowiązek przedstawienia listu polecającego (rekomendacji), odnoszącego się do wykonywania zawodu nauczyciela w ostatnich pięciu latach. Jeśli nie nauczał w okresie pięciu lat przed składaniem wniosku do GTC, powinien przedstawić list polecający dotyczący jego charakteru.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

     Registration Department
     General Teaching Council for Scotland
     Clerwood House, 96 Clemiston Road
     EH12 6UT Edinburgh

Pytania szczegółowe dotyczące wniosku kierować można na adres mailowy: QOSProfreg@gtcs.org.uk

Rozpatrywanie wniosku

Po otrzymaniu wniosku wraz z załączonymi dokumentami przez GTC, właściwy pracownik kontaktuje się ze wskazanymi w aplikacji osobami rekomendującymi wnioskującego o uznanie kwalifikacji. W przypadku brakujących dokumentów GTC wzywa do uzupełnienia wniosku, co powoduje opóźnienie całej procedury. Ponadto GTC przesyła wnioskującemu list potwierdzający otrzymanie kompletnego wniosku oraz formularz PVG do wypełnienia. Po odesłaniu wypełnionego formularza PVG, pracownik GTC (a Case Assessor) kontaktuje się z polską instytucją odpowiedzialną za kształcenie nauczycieli, w celu weryfikacji danych znajdujących się we wniosku.

Przed podjęciem decyzji przez GTC, osoba wskazana przez wnioskującego musi przesłać raport polecający. W przypadku pozytywnej decyzji GTC, przesyłana jest propozycja rejestracji tymczasowej lub pełnej, procedowana jest również aplikacja członkostwa w PVG oraz naliczana związana z tym opłata. Najczęściej oferowanym typem rejestracji, jest rejestracja tymczasowa, która wymaga odbycia stażu adaptacyjnego, nauczania w szkole szkockiej w wymiarze do 270 dni. Okres adaptacyjny muszą odbyć osoby, których kwalifikacje nie w pełni odpowiadają wymogom szkockiego systemu. Pełna rejestracja jest oferowana osobom, których kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym szkockim nauczycielom.

Wpis do rejestru warunkuje otrzymanie przez GTC potwierdzenia PVG Scheme application. W przypadku wpisu do rejestru przesyłana jest do polskiego nauczyciela prośba o dokonanie opłaty 65 funtów. Po otrzymaniu wpłaty, wnioskujący otrzymuje pakiet rejestracyjny zawierający: numer rejestracyjny GTC Scotland, informacje o okresie adaptacyjnym lub dodatkowych wymaganiach (o ile zasadne), Certyfikat rejestracji.  W przypadku odmowy wpisu do rejestru, GTC przesyła pisemne zawiadomienie waz z uzasadnieniem. W przypadku gdy wnioskujący nie zgadza się z decyzją GTC, przysługuje mu prawo do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Registration Panel.
Całkowity koszt rejestracji w GTC Scotland wynosi 189 funtów brytyjskich, w tym opłata za rozpatrzenie wniosku wynosząca 65 funtów.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dla osób, które uzyskały kwalifikacje nauczyciela poza Szkocją, znajdują się na stronie GTC.

Informacje dotyczące składania wniosku do GTC, znajdują się pod następującymi adresami:

Share Print