Założenie działalności gospodarczej w Finlandii

Finlandia to pozbawiony barier biurokratycznych i stabilny, ale ciągle jeszcze nieodkryty rynek zbytu dla polskich towarów i usług. Ujemne aspekty  wynikające z wysokiego opodatkowania są rekompensowane przez przejrzyste przepisy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do niedawna fińska gospodarka opierała się głównie na przemyśle drzewnym. Obecnie dynamicznie rozwija się również przemysł elektroniczny, farmaceutyczny oraz chemiczny (szczególnie wyroby z gumy i tworzyw sztucznych).

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Finlandii określa stosowna ustawa (Laki elinkeinon harjoittamisesta 27.91919/122). Zgodnie z nią działalność gospodarczą w tym kraju mogą prowadzić takie podmioty, jak:

 • fińska osoba prawna, wspólnota lub fundacja,
 • zagraniczna osoba prawna,
 • wspólnota lub fundacja założona zgodnie z prawodawstwem kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i mająca tam siedzibę, która zarejestrowała swoją filię w Finlandii;
 • osoba fizyczna mieszkająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formy prowadzenia działalności

Obywatel polski, który chce rozpocząć działalność gospodarczą, może wykorzystać następujące formy organizacyjno-prawne:

 • przedsiębiorca jednoosobowy (elinkeinonharjoittaja – sole proprietorship)
 • spółka jawna (avoin yhtiö – general partnership)
 • spółka komandytowa (kommandiittiyhtiö – limited partnership)
 • prywatna spółka akcyjna (osakeyhtiö, skrót Oy – private limited company)
 • publiczna spółka akcyjna (julkinen osakeyhtiö, skrót Oyj – public limited company)
 • oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (sivuliike – branch office)

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór formy prawnej są:

 1. Wymagany kapitał,
 2. Liczba założycieli,
 3. Możliwość wpływania na decyzje związane z zarządzaniem firmą.

Przedsiębiorca jednoosobowy (fin. Elinkeinonharjoittaja, ang. sole proprietorship)

Przedsiębiorca jednoosobowy to najprostsza forma prowadzenia biznesu. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru handlowego.

Obywatel polski może swobodnie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą w Finlandii pod warunkiem, że zarejestruje swoją działalność u odpowiednich władz, tj.:

 • na policji (w zależności od przewidywanego czasu pobytu),
 • w Urzędzie Skarbowym,
 • w Rejestrze Handlowym (w zależności od miejsca siedziby).

Przed wyborem nazwy firmy należy sprawdzić, czy dana nazwa nie jest już używana przez inny podmiot oraz dokonać wstępnej rejestracji nazwy w fińskim Systemie Informacji Biznesowej (YTJ), który zawiera wszystkie niezbędne informacje zgłaszane zarówno do Urzędu Patentów i Rejestracji, jak i urzędów podatkowych.

Jeśli chodzi o spółki akcyjne, charakterystyczny jest ich podział na prywatne i publiczne; te ostatnie są najpopularniejsze zarówno wśród przedsiębiorców krajowych, jak i zagranicznych.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy w Urzędzie Patentów i Rejestracji złożyć specjalny formularz zawierający podstawowe dane o podmiocie gospodarczym. Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, które przedkłada się fińskiej administracji, muszą być przetłumaczone na język fiński lub szwedzki przez tłumacza przysięgłego.

Na prowadzenie drukarni, księgarni, handel nasionami, sprzedaż np. margaryn i innych produktów spożywczych wymagana jest koncesja.

Podatki w Finlandii

Fińskie prawo podatkowe regulowane jest poprzez szereg aktów prawnych, w tym m. in.

 • ustawę o podatku dochodowym (Tuloverolaki, 1535/1992), ustawą o podatku od wartości dodanej (Arvonlisäverolaki, 1501/1993), ustawą o procedurze podatkowej (Laki verotusmenettelystä, 1558/1995) oraz ustawą o przedpłatach podatkowych (Ennakkoperintälaki, 1118/1996).

Podatek VAT

Obecnie obowiązują trzy stawki podatkowe: 24% (stawka podstawowa), 14% i 10% (stawki ulgowe). Podatkiem VAT według stawki 14% obłożone są żywność i napoje (z wyjątkiem napojów alkoholowych) oraz usługi restauracyjne i cateringowe. Stawka 10% dotyczy m. in. książek, produktów farmaceutycznych, usług sportowych, transportowych i kulturalnych oraz prenumeraty czasopism. Towary sprzedawane w opakowaniach zwrotnych obłożone są podatkiem VAT w wysokości 24%.

Podatek dochodowy dla osób fizycznych

Podatek dochodowy w Finlandii ma charakter progresywny, tzn. zależy od wysokości dochodów. Naliczany jest on od uzyskanych dochodów: pensji, wynagrodzeń, wszelkich wypłat i dodatków, premii i uzyskanych prowizji. Podatek dochodowy od wynagrodzenia płacony jest na rzecz gminy (kunnallisvero, stawka 16% lub 22%), wspólnoty wyznaniowej (1% lub 2%) oraz skarbu państwa. Wysokość stawek podatku płaconego na rzecz gminy oraz wspólnoty wyznaniowej ustalają gminy.

Należy pamiętać, że podatek na rzecz gminy płacony jest od każdego wynagrodzenia, natomiast kwota wolna od podatku dochodowego dotyczy jedynie podatku płaconego na rzecz skarbu państwa. Możliwość zastosowania ulgi podatkowej zależy od zróżnicowanych przesłanek;  przykładowe ulgi przyznawane są z tytułu m. in.:

 • kosztów dojazdu do pracy,
 • wydatków na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu,
 • niepełnosprawności,
 • opieki nad dzieckiem.

Dodatkowo od podatku odlicza się:

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia,
 • odsetki od pożyczek, jeżeli pożyczka została przeznaczona na zakup mieszkania lub nieruchomości wykorzystywanych dla celów uzyskania dochodu.

Podatek kapitałowy

Podatek kapitałowy (pääomavero) płacony jest od dochodów powstałych z innych źródeł niż wynagrodzenia, premie itp. (np. od dochodów z wynajmowanych nieruchomości, dywidend, odsetek bankowych). Stawka podatku kapitałowego w 2015 r. wynosi 30% od kwoty dochodu do 30 tys. euro i 33% od wyższej kwoty.

Opodatkowanie wynagrodzeń Polaków delegowanych do pracy w Finlandii przez firmę polską

W stosunkach dwustronnych obowiązuje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 roku.

Osoby pracujące w Finlandii powinny uzyskać numer podatkowy (henkilötunnus). W tym celu konieczny jest kontakt z lokalnym urzędem podatkowym (VERO). Dodatkowo od 1 września 2012 r. istnieje bezwzględny obowiązek noszenia przez osoby zatrudnione w przemyśle budowlanym identyfikatorów z numerem podatkowym.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print