Założenie działalności gospodarczej w Grecji

Warunkiem uruchomienia działalności gospodarczej w Grecji jest uzyskanie pozwolenia na pobyt i pracę.

Wnioski  w sprawie uzyskania w/w pozwoleń należy składać w Ambasadzie Grecji. Z reguły są one wydawane na okres dwóch lat ( maksymalnie do pięciu ), z możliwością  późniejszego  przedłużenia.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga specjalnego zezwolenia. Przedsiębiorca może podjąć działalność w dowolnym zakresie, przy czym rodzaje działalności, uznane za strategiczne, wymagają koncesji bądź licencji. Od wszystkich cudzoziemców, którzy chcą prowadzić działalność na terenie Grecji, władze greckie wymagają przedstawienia dokumentu, potwierdzającego zakupienie lub wynajęcie nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Formy działalności gospodarczej

Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Grecji to:

 • osoba fizyczna  - jednoosobowa działalność gospodarcza, tzw. samozatrudnienie,
 • spółka cywilna
 • spółki w ramach prawa handlowego: 
  • spółki osobowe( jawna, partnerska, komandytowa),
  • półki kapitałowe (spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
 • oddział firmy.

Wszystkie firmy bez względu na formę organizacyjno - prawną podlegają rejestracji we właściwym urzędzie podatkowym (DOY - Wydział Rejestrów) oraz w odpowiedniej izbie przemysłowo-handlowej. Każdy przedsiębiorca w Grecji ma obowiązek należeć do jednej z 57 krajowych/regionalnych izb gospodarczych. Wysokość składek członkowskich  izby ustalają samodzielnie i jest ona uzależniona od formy przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do spółek kapitałowych wymagana jest rejestracja spółki w sądowym rejestrze spółek po uprzednim sporządzeniu statutu spółki i jego zdeponowaniu w lokalnym urzędzie wojewódzkim właściwym dla siedziby firmy.

Dodatkowo wymagane jest podanie informacji o zawiązaniu spółki do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w greckiej gazecie rządowej.          

W wypadku zatrudniania pracowników należy również dokonać rejestracji na potrzeby ubezpieczeń społecznych.

Zestaw dokumentów wymaganych przy procedurze rejestracyjnej firmy powinien zawierać:

 • dokumentację potwierdzającą nabycie lub wynajęcie, w której planowana działalność będzie prowadzona,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu przedsiębiorcy w Kasie Ubezpieczeniowej (T.E.V.E. lub T.A.E. w zależności od przedmiotu działalności przedsiębiorstwa) i o stanie zobowiązań ubezpieczeniowych,
 • zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby handlowej i prawie używania danej nazwy,
 • zaświadczenie o stanie zobowiązań pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (I.K.A.),
 • podanie złożone w rejestrze izby handlowej,
 • fotokopię poświadczenia właściwego miejscowo urzędu podatkowego o rozpoczęciu działalności,
 • fotokopię dowodu osobistego (osobistego wypadku cudzoziemców z krajów trzecich - fotokopię zezwolenia na pobyt i pozwolenia na pracę),
 • znaczek skarbowy, którego wartość zależy od wielkości rejonu, w którym będzie prowadzona planowana działalność.

W celu założenia oddziału firmy zagranicznej i należy złożyć wniosek do Sekretariatu Generalnego ds. Handlu i Ochrony Konsumenta oraz wniosek do władz lokalnych. Następnie należy wyznaczyć przedstawiciela prawnego , który będzie zarządzał oddziałem. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada obywatelstwa greckiego, musi posiadać pozwolenie na pobyt w Grecji i wystąpić do urzędu skarbowego o nadanie jej numeru  NIP.

W celu uruchomienia oddziału wymagane jest posiadanie  nieruchomości/lokalu, w którym będzie mieściła się siedziba oddziału spółki. Następnie należy wystąpić do Ogólnego Rejestru Handlowego (ORH) z wnioskiem o wydanie zgody na założenie oddziału i jego wpis do ORH.

Ponadto osoba reprezentująca oddział zobowiązana jest:

 • dokonać obowiązkowego wpisu oddziału spółki do rejestru właściwej branżowo i miejscowo Izby oraz opłacić roczne, należne składki,
 • uzyskać grecki NIP dla oddziału, dokonać zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej i zatwierdzić księgi oddziału spółki we właściwym miejscowo Urzędzie Podatkowym oraz odebrać stosowne zaświadczenia w tym zakresie.

Oddział firmy zagranicznej pod względem prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, rachunkowości, obowiązku przynależności od izby gospodarczej itp. traktowany jest jak spółka grecka.

Podatki w Grecji

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw

Firmy greckie płaca podatek od zysku przed podziałem, od 2015r. obowiązują dwie stawki podatku:

 • przy dochodach do 50 000  EUR rocznie – 26%
 • powyżej 50 000  EUR rocznie – 33%

Firmy zagraniczne są opodatkowane od ich zagregowanych zysków, wysokość podatku od zysku również wynosi 26% i 33 % w zależności od poziomu dochodów.

Podatki od towarów i usług

Wysokość podatku VAT wynosi 24%, funcjonują dwie stawki obniżone w wysokości:

 • 6% dla czasopism, książek, blletów do teatru,
 • 13% dla art. spożywczych

Podatki od osób fizycznych

W  Grecji obowiązują  trzy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, tj:

 • przy dochodzie poniżej 25 000 EUR – 22 %
 • od 25 000 do 50 000 EUR – 33%
 • powyżej 50 000 EUR – 42 %

Od 2011r w związku z kryzysem finansowym w Grecji wprowadzono tzw podatek solidarnościowy, który ma charakter progresywny i wynosi od 0.7% do 8.% w zależności od zarobków.

Pracodawca jest zobowiązany co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń brutto pracowników w wysokości 24.56%. Pracownik dodatkowo płaci składkę w wysokości 16,22%.

Osoby samozatrudnione są zobowiązane uiszczać zaliczki na podatek dochodowy z góry,  na podstawie zeznania podatkowego z poprzedniego roku podatkowego, a w wypadku firm nowopowstałych - na podstawie przychodów deklarowanych przez przedsiębiorcę.          

Stawki od dywidend wynoszą odpowiednio 10% i 15%.

Podatek akcyzowy wynosi od 10% do 75%, jednak w niektórych wypadkach może sięgać nawet 200, dotyczy głownie  takich produktów importowanych jak: alkohol, wyroby  tytoniowe, paliwa, samochody, a nawet wybrane produkty rolne.

Podatek od sprzedaży nieruchomości ustalany jest w Grecji od rynkowej ceny nieruchomości i wynosi 9% od pierwszych 12 000 EUR oraz 11% od kwoty przewyższającej tę wartość, a podatek lokalny od nieruchomości w zależności od prefektury wynosi od 0,025 do 0,035%.

Ogólny Rejestr Handlowy

W Grecji działa tzw. Ogólny Rejestr Handlowy (ORH), odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. ORH posiada  najistotniejsze informacje dotyczące  zarejestrowanych w nim spółek i jest połączony elektronicznie z greckimi urzędami, sądami, kasami ubezpieczeniowymi. Dzięki niemu przedsiębiorstwa  uzyskują niepowtarzalny numer  rejestracyjny, co jest znacznym ułatwieniem.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print