Założenie działalności gospodarczej w Hiszpanii

Hiszpania stanowi jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Oba kraje są do siebie bardzo podobne pod wieloma względami, takimi jak: terytorium, liczba ludności, problemy ekonomiczne poprzedzające przystąpienie do Unii Europejskiej. To powoduje, że mimo dużej odległości dzielącej oba państwa, na rynku hiszpańskim prowadzi działalność wiele firm polskich.

Hiszpańskie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej są zbliżone do polskich. Podobne są również procedury związane z rejestracją, zgłoszeniami i wydawaniem pozwoleń. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności w zakresie m.in. radia, telewizji, przemysłu zbrojeniowego, transportu) nie wymaga pozwolenia.

Podstawowymi aktami regulującymi funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Hiszpanii są: prawo spółek z o.o., kodeks handlowy, oraz przepisy dotyczące rejestru handlowego. Cudzoziemcy, którzy nie są rezydentami w Hiszpanii, a chcą tam prowadzić działalność gospodarczą, muszą posiadać dokument NIE (Número de Identificación de Extranjeros). Jest to numer identyfikacyjny wystawiany przez Komendę Główną Policji.

Formy prawne działalności w Hiszpanii

Osoby fizyczne chcące prowadzić działalność gospodarczą w Hiszpanii mają do wyboru następujące formy prawne tj.

1) jednoosobowa działalność gospodarcza (odpowiednik polskiego samozatrudnienia) (impresario individual)

Indywidualną działalność gospodarczą rejestruje się w urzędzie skarbowym, oraz dodatkowo w Urzędzie Ubezpieczeń.

2) spółka jawna, (sociedad collectiva, S.C.),

3) spółka komandytowa, (sociedad comanditaria, S.Com.)

Rejestracja spółki jawnej i komadytowej  ma charakter publicznego aktu prawnego i podlega zgłoszeniu do rejestru handlowego.

4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada - S.L.),

To najpopularniejsza formą działalności gospodarczej w Hiszpanii. Może zostać powołana przez jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych, a jej minimalny kapitał założycielski wynosi 3006 euro i dzieli się na jednakowej wartości udziały.

5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Nowa Firma" (Sociedad de responsabilidad limitada „Nueva Empresa", SLNE).

Daje ona możliwość utworzenia spółki w jeden dzień. Wystarczy posiadać potwierdzone przez notariusza dokumenty elektroniczne oraz wpis Rejestru Handlowego, wykorzystując podpis elektroniczny. Minimalny kapitał zakładowy to 3012 euro, natomiast maksymalny to 120 202 euro.

6) spółka akcyjna (Sociedad Anónima - S.A.),

Forma zawierana na podstawie umowy w postaci aktu notarialnego. Zalecana jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Wymogi: co najmniej trzech wspólników (osoby fizyczne albo prawne) kapitał początkowy minimum 60 102 euro, z czego co najmniej 25 proc. musi być wniesione w momencie założenia spółki. S.A. podlega wpisowi do rejestru handlowego i do Rejestru Inwestycji Zagranicznych.

7) oddział firmy (sucursal)

Otwarcie firmy w Hiszpanii, nawet w formie jednoosobowej działalności, umożliwia otrzymanie pozwolenia na pracę.

Wymagane dokumenty

Osoby zakładające spółkę (w jakiejkolwiek postaci) muszą przede wszystkim uzyskać z Centralnego Rejestru Handlowego zaświadczenie imienne spółki (Cetificacion Negativa del Nombre), które potwierdza, że w Hiszpanii nie istnieje inna firma o tej samej nazwie. Po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego nadanie firmie nazwy spółka musi otworzyć konto w banku i przelać na nie kapitał założycielski. Założyciele spółki zobowiązani są również zgłosić ją do Rejestru Handlowego oraz Rejestru Inwestycji Zagranicznych (Registro de Inwersores del Ministrao de Economia y Hacienda). Urząd skarbowy nadaje spółce numer NIF (Numero de Identificacion Fiscal, odpowiednik polskiego NIP). Aby rozpocząć działalność, potrzebne jest ponadto pozwolenie urzędu miasta (Licencia Municipal de Apertura), potwierdzające, że prowadzona działalność jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy. Istotne jest również złożenie w Tesoreria General de la Seuridad Social - odpowiedniku polskiego ZUS - wniosku o nadanie spółce numeru identyfikacji ubezpieczeniowej.

Wszystkie dokumenty potrzebne do założenia działalności gospodarczej, które były wystawione w Polsce (pełnomocnictwa, wyciągi z KRS) muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta u notariusza. Jednocześnie, założona w Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę firma może na tych samych warunkach co miejscowa korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy publicznej.

Zakładanie działalności przez internet

System CIRCE (Centrum Informacji Sieci Biznesu oraz Strupów) ułatwia tworzenie swojej firmy poprzez komunikację ze wszystkimi agencjami publicznymi i organami administracyjnymi zaangażowanych w ten proces. Przedsiębiorca jest zobowiązany jedynie do wypełnienia „Jednolitego Dokumentu Elektronicznego" (DUE - Documento Unico Electronico). Następnie CIRCE automatycznie podejmuje wszelkie pozostałe kroki, aby stworzyć firmę, nawiązuje kontaktu z wszystkimi agencjami publicznymi  (Agencją Ubezpieczeń Społecznych, Rejestr Spółek handlowych, Kancelarią Notarialną, etc.)

W celu założenia DUE „Jednolitego Dokumentu Elektronicznego"  i zakończenie procesu przyszły przedsiębiorca ma do wyboru dwie drogi:

  • Iść do biura pomocy dla przedsiębiorców (Puntos de atención al Emprendedor - PAE), gdzie użytkownik zostanie poinformowany o całej procedurze dot. kategoryzacji firmy i założenia firmy.
  • Przeprowadzić procedurę online poprzez CIRCE. Niezbędny jest podpis elektroniczny.

Stawki podatkowe w Hiszpanii

VAT (IVA)

Podatek pośredni od wartości dodanej VAT obciążający on konsumpcję towarów i usług wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu w wyniku działalności gospodarczej. Obecnie w Hiszpanii obowiązują 3 różne stawki VAT:

  • 21 % (stawka podstawowa);
  • 10 % (głownie artykułu spożywcze i rolne, transportu, sprzedaż dział sztuki itd.)
  • 4 % (podstawowe produkty spożywcze: mleko, chleb, mąka itd.)

CIT (Impuesto sobre sociedades)

Dotyczy zysków spółek i innych osób prawnych oraz stałe przedstawicielstwa spółek zagranicznych w Hiszpanii. Podstawa opodatkowania to kwota dochodów w danym okresie obrachunkowym, pomniejszona o ewentualne straty z poprzednich okresów. Standardowa stopa podatkowa to 30% .

Strefa Kanaryjska - specjalna strefa niskich podatków

Wysypy kanaryjskie od 2000 roku są regionem ultra peryferyjnym Unii Europejskiej. Z przywilejów strefy można korzystać do końca roku 2019. Podatek ogólny pośredni (Impuesto General Indirecto Canario) zastępujący podatek VAT wynosi 7%.

Osoby fizyczne i prawne pod warunkiem prowadzenia działalności na Wyspach Kanaryjskich mogą skorzystać z ulgi podatkowej, który umożliwia obniżenie podstawy wymiaru podatku od przedsiębiorstw (aż do 90 % zysku).

Na Wyspach Kanaryjskich obowiązują także inne ulgi inwestycyjne i strefy wolnocłowe.

W związku z częste zmianami przepisów i uregulowań dot. spraw podatkowych w Hiszpanii zaleca się każdorazową konsultacji z doradcami podatkowymi w celu weryfikacji należnych podatków.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print