Założenie działalności gospodarczej na Łotwie

Łotwa, w opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej, jest państwem bardzo dobrze zorganizowanym, które charakteryzuje się liberalną oraz dynamicznie rozwijającą się gospodarką i przejrzystym systemem prawnym. Ponadto Łotwa jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych ze względu na dogodne położenie geopolityczne oraz korzystne warunki inwestycyjne; m.in. możliwość szybkiego wejścia na rynki państw skandynawskich, bałtyckich oraz Rosji.

Zarówno obywatele łotewscy, jak i obcokrajowcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na jednakowych zasadach, które są zawarte w Konstytucji Republiki Łotewskiej, Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie handlowym. Inwestycjami zagranicznymi na Łotwie zajmuje się Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju.

Kodeks handlowy omawia formy organizacyjno-prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych; którymi są m.in.:

  • przedsiębiorca jednoosobowy,
  • spółka jawna, spółka komandytowa,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA),
  • spółka akcyjna (AS). 

Najpopularniejsza wśród inwestorów zagranicznych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może zawiązać jedna osoba. Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać słowasabiedriba ar ierobezotu atbildibu, w skrócie SIA, lub nazwę sabiedriba. 

Firmy zagraniczne mogą otwierać na Łotwie również przedstawicielstwa, które nie posiadają osobowości prawnej ani prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz filie (oddziały) posiadające to prawo. 

Podatki

Rok podatkowy na Łotwie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wynosi aktualnie 23%. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze osoby prawnej należność podatkowa wynosi 15%. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą należy liczyć się ze stawką opodatkowania na poziomie 25% z wyjątkiem sytuacji, w których podatnik nie zatrudnia pracowników, prowadzi działalność profesjonalną (naukowcy, artyści, inżynierowie, księgowi, konsultanci itp.) a jego roczny dochód nie przekracza 14 229 EUR. W przypadku tej grupy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność może przejść na ulgowy tryb opodatkowania wynoszący 5%.

Standardowa stawka podatku VAT na Łotwie to 21%. Dla niektórych typów towarów i usług przewidziany jest zredukowany VAT w wymiarze 12%. Zwolnieniom z opodatkowania podlegają towary oraz usługi, związane z edukacją, opieką medyczną, transakcjami finansowymi oraz najmem.

Ubezpieczenia

Dodatkowo na terytorium Łotwy obowiązuje, podobnie jak w Polsce, system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność oraz ich pracowników. Opłata z tym związana rozdzielane jest pomiędzy pracownika a pracodawcę w wymiarze: 11% - pracownik, 24,09% przedsiębiorca. Płaca minimalna wzrosła w 2017 roku o 10 EUR i wynosi obecnie 380 EUR.


Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność na Łotwie muszą być zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uznemumu Registrs). Ponadto całość dokumentacji wymaganej w procesie rejestracji działalności gospodarczej powinna być przetłumaczona na język łotewski i potwierdzona notarialnie.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy zabezpieczyć kapitał zakładowy w wysokości odpowiednio 2800 EUR dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA) oraz 35000 EUR dla spółek akcyjnych (AS). Rejestracja firmy odbywa się na Łotwie w czterech krokach:

  1. Złożenie dokumentów założycielskich do Rejestru Przedsiębiorstw RL
  2. Otwarcie rachunku bankowego.
  3. Rejestracja podatnika VAT.
  4. Rejestracja pracowników do ubezpieczenia społecznego.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print