Założenie działalności gospodarczej na Malcie

Strategiczne położenie geograficzne Malty, pomiędzy południową Europą a północną Afryką, oraz jej przystąpienie do Unii Europejskiej zachęcają obcokrajowców do prowadzenia tam interesów. Należy jednak rozważyć charakter i zasięg prowadzonej przez siebie działalności - rynek maltański jest bowiem hermetyczny, a tamtejszy rząd oferuje korzystne warunki rozwoju w wybranych sektorach, takich jak np.: przemysł farmaceutyczny, chemiczny (wyroby z gumy), elektronika, ochrona zdrowia.

Założenie działalności gospodarczej wymaga wybrania określonej formy organizacyjno-prawnej, gdyż procedura rejestracyjna jest ściśle nią związana. Najbardziej popularne są:

 • jednoosobowa działalność na własny rachunek, samozatrudnienie (sole trader),
 • spółka osobowa (partnership),
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability company),
 • spółdzielnia (co-operative).

W prawie maltańskim wyróżnia się dwa rodzaje spółek osobowych:

 • partnership en non collectif (odpowiednik polskiej spółki jawnej), zakłada wspólną i solidarną odpowiedzialność wspólników w nieograniczony sposób całym majątkiem osobistym.
 • partnership en commandite (odpowiednik polskiej spółki komandytowej), zakłada nieograniczoną odpowiedzialność części wspólników, zaś pozostali wspólnicy ponoszą odpowiedzialność w ograniczonej kwotowo wysokości.

Samozatrudnienie

Kroki jakie należy podjąć w celu otwarcia działalności na Malcie w formie samozatrudnienia:

 1. Rejestracja w Urzędzie Zatrudnienia i Szkoleń (Employment and Training Corporation - ETC), wymagane formularze są dostępne w biurach ETC oraz do pobrania z Internetu.
 2. Rejestracja jako osoba samozatrudniona poprzez stronę internetową bądź osobiście w Urzędzie Podatkowym (Inland Revenue).
 3. Zgłoszenie VAT (w urzędzie albo internetowo).
 4. Wystąpienie o wydanie licencji handlowej do Departamentu Handlu.
 5. W przypadku działalności związanej z importem/eksportem wymaga się także zezwolenia na import/eksport.

Oprócz tego należy udać się osobiście do miejscowego banku w celu założenia konta bankowego. Wiedzę związaną z prowadzeniem własnej działalności są udostępniane przez Agencję Przedsiębiorczości (The Malta Enterprise)

W zależności od rodzaju działalności osoba zainteresowana musi przejść proces sprawdzenia jej kwalifikacji. Jeśli przyszła działalność usługodawcy nie ma odpowiednika na Malcie, musi zostać uznana w odrębnej procedurze przez Malta Professional and Vacational Qualifications Awards Council. Jeśli przedmiotem działalnosci jest handel, wymagana jest odpowiednia licencja. Warto wiedzieć, że na niektóre typy działalności licencje są zastrzeżone, np. na usługi transportowe czy handel uliczny.

Najpopularniejszą formę prowadzenia firmy na Malcie stanowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może być zarówno publiczna, jak i prywatna. Aby zarejestrować taką spółkę, należy złożyć w biurze rejestracyjnym tzw. Memorandum of Association zawierające: nazwę firmy, nazwiska i adresy udziałowców, adres na Malcie, zakres działalności, określenie kapitału zakładowego, szczegółowe dane o dyrektorach oraz sekretarzu oraz dane osoby oficjalnie upoważnionej do reprezentowania firmy. Do założenia takiej spółki wystarczy jeden udziałowiec, ale jednocześnie istnieje wymóg zatrudnienia dyrektora oraz profesjonalnej sekretarki, która posiada licencję Maltese Nominee Company.

Rejestrowanie spółek z o.o. na Malcie

Zarejestrowanie spółki na Malcie wiąże się ze złożeniem tzw. Memorandum of Association  w biurze rejestracyjnym. Powinno ono zawierać: adres firmy na Malcie, nazwę firmy, dane udziałowców (adresy i nazwiska), wysokość kapitału zakładowego, zakres działalności, wyczerpujące dane na temat dyrektorów, sekretarza firmy oraz osoby uprawnionej oficjalnie do reprezentowania firmy. Aby założyć spółkę, wystarcza pojedynczy udziałowiec, ale konieczne jest zatrudnienie dyrektora oraz sekretarki – wykwalifikowanej tzn. posiadającej licencję Maltese Nominee Company.

Rejestracja działalności gospodarczej na Malcie wiąże się z załatwieniem formalności, m.in. w Urzędzie Podatkowym, Izbie Handlowej oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dopełnienie ich trwa około tygodnia i jest płatne. Osoby lub firmy z zagranicy mogą również zarejestrować się bezpośrednio w Maltańskim Urzędzie Spraw Finansowych (MFSA – The Malta Financial Services Authority), który prowadzi ogólnie dostępny Rejestr przedsiębiorstw, czyli wykaz wszystkich instytucji, niezależnie od typu wykonywanej działalności. Natomiast Rządowa Agencja Przedsiębiorczości (ETC – Employment and Training Corporation) prowadzi poradnictwo w zakresie zakładania oraz prowadzenia firm na Malcie.

Założenie spółki za pośrednictwem Internetu wymaga jedynie uzyskania podpisu elektronicznego w Maltańskim Urzędzie Komunikacji.

Stawki najważniejszych podatków

 • Podatek dochodowy  od os. prawnych - 34%
 • Podatek dochodowy, progresywny dla os. Fizycznych od 15 do 35% (wysokość zależy od dochodu oraz stanu cywilnego).
 • Podstawowa stawka VAT wynosi 13%, obniżona - 0% i 5%.

Firmy dokonują przedpłaty podatku trzy razy w roku. Na bieżąco potrąca się podatek od wynagrodzeń.

 Najważniejsze cechy maltańskiego systemu podatkowego:

 • pod pewnymi warunkami nie opodatkowuje się dochodu, zysków kapitałowych oraz dywidend,
 • preferencyjne zasady opodatkowania osób fizycznych oraz zmiany rezydencji podatkowej,
 • podatek dochodowy wynosi  35%, ale istnieje możliwość jego obniżenia do 5% w odniesieniu do zysku operacyjnego,
 • nie istnieje podatek u źródła od odsetek, dywidend oraz należności licencyjnych wypłacanych przez spółkę maltańską,
 • przy zakupie jachtów można zoptymalizować podatek VAT

Przydatne linki

Informacje można znaleźć pod następującymi adresami:

Share Print