Założenie działalności gospodarczej na Malcie

Strategiczne położenie geograficzne Malty, pomiędzy południową Europą a północną Afryką, oraz jej przystąpienie do Unii Europejskiej zachęcają obcokrajowców do prowadzenia tam interesów. Należy jednak rozważyć charakter i zasięg prowadzonej przez siebie działalności - rynek maltański jest bowiem hermetyczny, a tamtejszy rząd oferuje korzystne warunki rozwoju w wybranych sektorach, takich jak np.: przemysł farmaceutyczny, chemiczny (wyroby z gumy), elektronika, ochrona zdrowia.

Założenie działalności gospodarczej wymaga wybrania określonej formy organizacyjno-prawnej, gdyż procedura rejestracyjna jest ściśle nią związana. Najbardziej popularne są:

  • jednoosobowa działalność na własny rachunek, samozatrudnienie (sole trader),
  • spółka osobowa (partnership),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability company),
  • spółdzielnia (co-operative).

W prawie maltańskim wyróżnia się dwa rodzaje spółek osobowych:

  • partnership en non collectif (odpowiednik polskiej spółki jawnej),
  • partnership en commandite (odpowiednik polskiej spółki komandytowej).

Działalność w formie samozatrudnienia wymaga rejestracji, w której wnioskujący musi określić zakres i pole działalności. W zależności od rodzaju działalności osoba zainteresowana musi przejść proces sprawdzenia jej kwalifikacji. Jeśli przyszła działalność usługodawcy nie ma odpowiednika na Malcie, musi zostać uznana w odrębnej procedurze przez Malta Professional and Vacational Qualifications Awards Council. Jeśli przedmiotem działalnosci jest handel, wymagana jest odpowiednia licencja. Warto wiedzieć, że na niektóre typy działalności licencje są zastrzeżone, np. na usługi transportowe czy handel uliczny.

Najpopularniejszą formę prowadzenia firmy na Malcie stanowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może być zarówno publiczna, jak i prywatna. Aby zarejestrować taką spółkę, należy złożyć w biurze rejestracyjnym tzw. Memorandum of Association zawierające: nazwę firmy, nazwiska i adresy udziałowców, adres na Malcie, zakres działalności, określenie kapitału zakładowego, szczegółowe dane o dyrektorach oraz sekretarzu oraz dane osoby oficjalnie upoważnionej do reprezentowania firmy. Do założenia takiej spółki wystarczy jeden udziałowiec, ale jednocześnie istnieje wymóg zatrudnienia dyrektora oraz profesjonalnej sekretarki, która posiada licencję Maltese Nominee Company.

Rejestracja działalności gospodarczej na Malcie wiąże się z załatwieniem formalności, m.in. w Urzędzie Podatkowym, Izbie Handlowej oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dopełnienie ich trwa około tygodnia i jest płatne. Osoby lub firmy z zagranicy mogą również zarejestrować się bezpośrednio w Maltańskim Urzędzie Spraw Finansowych (MFSA – The Malta Financial Services Authority), który prowadzi ogólnie dostępny Rejestr przedsiębiorstw, czyli wykaz wszystkich instytucji, niezależnie od typu wykonywanej działalności. Natomiast Rządowa Agencja Przedsiębiorczości (ETC – Employment and Training Corporation) prowadzi poradnictwo w zakresie zakładania oraz prowadzenia firm na Malcie.

 

Przydatne linki

Informacje można znaleźć pod następującymi adresami:

Share Print