Założenie działalności gospodarczej w Szwajcarii

Szwajcaria nie jest członkiem UE (jest członkiem EFTA) jest związana z krajami UE szeregiem umów, głównie handlowo-finansowych.

Zakładanie firmy

Z uwagi na specyfikę ustroju politycznego i administracyjnego Szwajcarii, procedury związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej są ściśle powiązane ze specyfiką prawa obowiązującego w danym kantonie.

Podatki dochodowe

Są trzystopniowe – na poziomach lokalnym, kantonalnym i federalnym. Wszystkie spółki zarejestrowane w którymkolwiek spośród 26 kantonów są zobligowane do uiszczenia 8,5% federalnego podatku dochodowego. Istnieje możliwość zredukowania tej kwoty do 7,83% poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki podatku kapitałowego.

Na poziomie gmin oraz kantonów opodatkowanie jest liniowe bądź progresywne lub też corocznie ustalonym mnożnikiem. Niektóre kantony przewidują preferencyjne opodatkowanie konkretnych źródeł dochodu określonych podmiotów. Opodatkowanie w Szwajcarii na wszystkich trzech poziomach można zawrzeć pomiędzy 12% a 24%.

VAT

Podstawowa stawka VAT – 8%, zaś stawki zredukowane 2,5% i 3,8%. Obowiązek podatkowy powstaje wraz z przekroczeniem opodatkowanego obrotu w skali roku granicy 100 tysięcy CHF. Powiązane spółki mogą tworzyć wspólne deklaracje VAT.

Dla małych przedsiębiorstw, osiągających wraz z VAT obroty poniżej 5,02 mln CHF i zobowiązaniem podatkowym nieprzekraczającym  109 tys. CHF rocznie administracja oferuje uproszczenie postępowań dotyczących VAT. Mogą one odliczyć na podstawie niższej niż standardowa (8%) zryczałtowaną stawkę VAT, pod warunkiem, że zrezygnują z normalnego postępowania i odliczania podatku obrotowego naliczanego przez dostawców. Ta uproszczona procedura obliguje do stosowania jej co najmniej przez rok, zaś dwa razy do roku musi zostać złożone zeznanie o wartości podatku VAT.

Rodzaje spółek

Specyfika szwajcarskiego prawa powoduje, iż najwłaściwszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych są spółki z ograniczona odpowiedzialnością i spółki kapitałowe, których nazwa może różnić się od siebie w zależności od języka używanego w danym kantonie.

Minimalny kapitał zakładowy spółki kapitałowej wynosi 100 000 CHF. Może być on podzielony na akcje na okaziciela bądź imienne. Na chwilę rejestracji każda akcja wymaga pokrycia w wysokości 20% swojej nominalnej wartości, a 50 000 CHF to minimalna kwota opłaconego kapitału założycielskiego firmy. Częściowo wyemitowane akcje mogą mieć formę tzw. akcji niemych. Przy wnoszeniu wkładu w formie pieniężnej, kapitał powinien zostać zdeponowany przed rejestracją spółki i spotkaniem założycielskim.

Spółka kapitałowa składa się z trzech organów: walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zarządu i audytorów. Najwyższą władzą jest walne zgromadzenie. Posiada uprawnienia do uchwalania i modyfikowania postanowień statutowych, dzielenia zysków, zatwierdzania sprawozdań finansowych, powoływania audytorów i odwoływania dyrektorów. Zarządzanie sprawami spółki to rola zarządu, który cechuje się niezbywalnością i nietransferowalnością. Może on jednak zlecić wykonanie pewnych kwestii osobom trzecim. Skład może być jedno albo wieloosobowy. Minimum jeden dyrektor zarządzający lub jeden członek zarządu musi być rezydentem Szwajcarii. Rolą audytorów jest sprawdzanie zgodności z prawem oraz statutem księgowości spółki i przedstawianie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy.

Szwajcarski odpowiednik spółki z o.o wymaga kapitału zakładowego w wysokości minimum 20 000 CHF, który musi być opłacony przed rejestracją. Musi być ona reprezentowana minimalnie przez jednego rezydenta Szwajcarii. Może ona piastować stanowisko dyrektora zarządzającego bądź członka zarządu. Oprócz zarządu organy spółki to: walne zgromadzenie wspólników i audytorzy. Analogicznie do spółki kapitałowej, spółka z o.o może być zobligowana do przeprowadzenia audytu – uproszczonego albo zwykłego. W wyjątkowych okolicznościach ma prawo zrzec się obowiązku przeprowadzania takiego audytu.

Firma jednoosobowa

Każdy kanton zakłada inne zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i wnioski są rozpatrywane indywidualne. Kryteria brane pod uwagę to: kwalifikacje, posiadanie siedziby, zdolność prowadzenia działalności zgodnie ze sztuką handlową, odpowiedzialność cywilna, zdolność do podejmowani ryzyka finansowego. Wymagane są dokumenty potwierdzające posiadanie danych kwalifikacji.

Założenie firmy w Szwajcarii łączy się z automatycznym pozwoleniem na pobyt i rezydowanie na terenie kraju dla właściciela

Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą zakładać swoje filie w Szwajcarii. Zamiast kapitału własnego, przypadek ten wymaga oddania do dyspozycji nieokreślonej konkretnym prawem dotacji przez firmę – matkę. Nie istnieje podatek obrachunkowy od transferu zysku ani opłata skarbowa i utworzenie takiej instytucji jest prostsze i tańsze niż np. spółki kapitałowej. Nie wymaga się udziału partnera szwajcarskiego. Należy pamiętać, że kierownictwo firmy macierzystej jest odpowiedzialne za zobowiązania spółki córki.

Firma on-line

Narzędzie e-administracji StartBiz umożliwia firmom takim jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki akcyjne, spółki jawne i komandytowe rejestrację w agencjach zajmujących się ubezpieczeniem społecznym, izbach skarbowych oraz firmach ubezpieczeniowych. Jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne i spółki komandytowe mogą również przy pomocy tej aplikacji dokonać wpisu do rejestru handlowego. Należy pamiętać, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne wymagają wpisu do rejestru handlowego poświadczonego notarialnie. Rejestracji on-line można dokonać przez stronę  www.startbiz.ch dostępną w języku angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim.

Przydatne linki

Share Print