Założenie działalności gospodarczej w Szwecji

Szwecja stwarza dla polskich przedsiębiorców wiele możliwości podjęcia działalności gospodarczej, które otwierają się przede wszystkim w sektorze budowlanym. Podjęcie działalności gospodarczej w Szwecji nie jest trudne, jednakże należy pamiętać, że w tym kraju ceniona jest solidność i fachowość, a nabywcy są zainteresowani towarami najwyższej jakości. Ponadto, warto podkreślić, że związki zawodowe i prawo socjalne odgrywają w Szwecji wyjątkowo ważną rolę.

Uzyskanie zezwolenia na pracę i pobyt jest warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej w Szwecji. O uzyskanie takiego zezwolenia powinna ubiegac się każda osoba przebywajaca w Szwecji dłużej niż 3 miesiące. Decyduje o tym Urząd ds. Migracji Migrationsverket w porozumieniu z wojewódzkim urzędem pracy (Lansarbetsnamnden). Przy rozpatrywaniu wniosku sprawdzone zostanie, czy planowana działalność gospodarcza spełnia oczekiwania, np. w dziedzinie ochrony środowiska czy zatrudnienia. Konieczne będzie przedstawienie m.in. dokładnego biznesplanu. W razie odmownego rozpatrzenia wniosku o pobyt (w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji) można odwołać się do Komisji ds. Cudzoziemców (Utlanningsnamnden) natomiast na odmowną decyzję ws. zezwolenia na pracę nie przysługuje odwołanie. Pozwolenie wydawane jest na ogół na okres pięciu lat, lecz jeśli prowadzona działalność nie będzie wykazywała dochodów, pozwalających na utrzymanie się w Szwecji, może zostać cofnięte.

Formy prawne działalności

Polskie osoby fizyczne i prawne mają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na identycznych zasadach jak obywatele szwedzcy. Działalność gospodarcza w Szwecji może być prowadzona w następujących formach prawnych:

  • przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare),
  • spółka prawa cywilnego (Enkelt bolag),
  • spółka handlowa (Handelsbolag, w skrócie HB),
  • spółka komandytowa (Kommanditbolag, w skrócie KB),
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag, w skrócie AB),
  • oddział (Filial).

Można w tym miejscu także wspomnieć o trzech pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są stowarzyszenie gospodarcze (ekonomisk förening), fundacja (stiftelse) oraz Europejska Spółka Akcyjna (Europabolag). Są to jednak formy stosunkowo rzadko wykorzystywane i raczej nie stanowią one interesującej alternatywy dla inwestorów zagranicznych. Podejmowanie pracy we własnych przedsiębiorstwach podlega ogólnym zasadom zatrudnienia przez pracodawcę szwedzkiego.

Przedsiębiorca jednoosobowy

Szwedzki przedsiębiorca jednoosobowy (Enskild näringsidkare) podobnie jak osoba fizyczna prowadzaca działalnośc gospodarczą w Polsce podlega wpisowi do rejestru. Przedsiębiorca jednoosobowy nie posiada osobowości prawnej i odpowiada całym swym majątkiem za skutki działalności gospodarczej.

Polacy chętnie korzystają z tej formy działalności. W celu  dokonania przez obywatela polskiego rejestracji Enskild näringsidkare i podjęcia pracy jako jednoosobowy przedsiębiorca na zasadzie samozatrudnienia, konieczne jest uzyskanie numeru statystycznego oraz numeru VAT. W tym celu należy przesłać do Urzędu Skarbowego w Malmö wniosek podatkowy dla przedsiębiorców zagranicznych, poświadczoną kopię paszportu, zaświadczenie z urzędu podatkowego o braku zaległości podatkowych oraz z ZUS o braku zaległości w regulowaniu opłat socjalnych.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej urzędu, która oferuje również podstawowe informacje w języku polskim.

Wszystkie polskie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język szwedzki. W przypadku, gdy nazwa firmy ma być chroniona, konieczne jest zarejestrowanie jej w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw Bolagsverket (koszt 1000 koron szwedzkich).

Spółka prawa cywilnego (Enkelt bolag)

Jest to najprostszy rodzaj spółki dwóch lub więcej osób. Nie posiada ona osobowości prawnej, zwykle uważa się ją jedynie za umowę między wspólnikami w celu wykonywania działalności gospodarczej. Majątek wykorzystywany w spółce prawa cywilnego nie jest własnością spółki, lecz jednego lub kilku wspólników. Wierzytelność spółki spoczywa na wspólniku lub wspólnikach, którzy uczestniczyli w czynności, która spowodowała dług. Właściciele odpowiadają za długi lub straty całym własnym majątkiem. Dochód należy zadeklarować w załącznikach do zeznań podatkowych właścicieli. Spółka prawa cywilnego może jednak lokować zyski do przyszłego wykorzystania, a deficyt może zostać skompensowany wypracowanym dochodem lub przyszłą nadwyżką.

Spółka handlowa (Handelsbolag, w skrócie HB

Spółka handlowa posiada zdolność prawną. Może być prowadzona przez dwie lub więcej osób fizycznych. półka jest rejestrowana w Bolagsverket. Koszt rejestracji 1000 SEK.

Spółka komandytowa (Kommanditbolag, w skrócie KB)

Spółka komandytowa jest pewną odmianą spółki handelsbolag, w której jeden lub kilku wspólników ograniczyło swe zobowiązania w umowie spółki do wysokości sumy zainwestowanej w jej działalność. Wspólnicy o ograniczonej odpowiedzialności noszą nazwę komandytariuszy. Co najmniej jeden wspólnik główny musi ponosić nieograniczoną odpowiedzialność. Jednak wspólnikiem głównym może być też osoba prawna, która sama ma ograniczoną odpowiedzialność, jak np. spółka z o.o. Komandytariusz może uczestniczyć w zarządzaniu spółką pod warunkiem, że dopuszcza to umowa spółki, bez utraty ograniczenia swojej odpowiedzialności. Nie może on jednak reprezentować spółki, jeśli nie jest wyposażony w specjalne pełnomocnictwa. Rejestracji spółki dokonuje się w Bolagsverket. Koszt rejestracji 1000 koron.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag, w skrócie AB)

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji. Istnieją dwa rodzaje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – prywatna i publiczna. W odróżnieniu od prywatnej spółki akcyjnej − privat aktiebolag, spółka publiczna – publikt aktiebolag może oferować publicznie swoje akcje.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą jedna lub kilka osób fizycznych bądź prawnych. Spółka posiada pełną osobowość prawną. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki. Jednakże w pewnych skrajnych okolicznościach zarząd oraz dyrektor mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Rozpoczęcie działalności wymaga dokonania rejestracji w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw Bolagsverket. Koszt – 2000 koron.

Przed oficjalną rejestracją spółka musi posiadać zaprzysiężonego rewidenta księgowego. Spółka taka jest zarządzana przez zarząd wybrany przez wspólników. Jeżeli nie ma ona żadnego zamieszkałego w Szwecji przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania spółki, wówczas powinna wyznaczyć osobę mieszkającą w Szwecji i upoważnić tę osobę do odbierania pozwów sądowych, zawiadomień urzędowych itp. Osoba ta powinna być zarejestrowana w Bolagsverket. Do Bolagsverket spółka musi składać też roczne sprawozdania. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rok finansowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Z punktu widzenia opodatkowania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za najbardziej korzystną formę działalności gospodarczej w Szwecji.

Zarówno publiczne, jak i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają przepisom ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiebolagslagen, SFS 2005:551) oraz przepisom wykonawczym (Aktiebolagsförordningen, SFS 2005:559), a także wielu innym dotyczącym różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa np. finansów, rachunkowości itp. Przepisy te ulegają sukcesywnym zmianom, należy więc zawsze upewnić się co do ich aktualności. Zapotrzebowanie na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest tak powszechne, że specjaliści od prawa gospodarczego dysponują standardowymi, założonymi i zarejestrowanymi, "uśpionymi" spółkami, które można od nich nabyć, unikając procedury zakładania.
Ponieważ zakładanie spółki z o.o. jest w Szwecji stosunkowo powszechne, Wydział ds. Spółek Urzędu Patentowo-Rejestrowego (PRV) przygotował kompletny pakiet początkowy. Pakiet taki zawiera instrukcje dotyczące sposobu założenia spółki z o.o., wszelkie formularze oraz druki wymaganych dokumentów. W skład pakietu wchodzi akt założycielski spółki, statut spółki, protokół posiedzenia zarządu i rocznego walnego zgromadzenia udziałowców, druk rejestru udziałów i świadectwa udziałowego. Pakiet zawiera instrukcje, w jaki sposób wypełnić i złożyć formularze. Pakiet początkowy dostępny jest za niewielką opłatą. Można go zamówić w Wydziale ds. Spółek PRV.

Podatki w Szwecji


Podatki ą bardzo wysokie, jednak część z nich wraca do obywateli w postaci usług publicznych.Podatek dochodowy od osób prawnych i od działalności gospodarczej wynosi 28%. W Szwecji firmy płacą jeszcze tak zwany podatek lokalny. Jego wysokość zależy od rodzaju działalności, jaka się zajmują, a także regionu, w którym działają. Stawkę podatku raz w roku ustalają lokalne władze.

Standardowa stawka VAT wynosi 25%, ulgowa od 0,5% do 12%.

Przydatne linki

Informacje nt. zakładania działalności gospodarczej w Szwecji można znaleźć pod następującymi adresami:

Ambasada RP w Sztokholmie: http://www.sztokholm.polemb.net/

Share Print