Założenie działalności gospodarczej we Włoszech

Rynek włoski jest niejednolity z uwagi na znaczące różnice w poziomie rozwoju między Północą i Południem. Duża autonomia włoskich regionów powoduje, że przepisy i procedury, np. podejmowania działalności gospodarczej są zróżnicowane, inne są formularze i czas oczekiwania.

Podejmując działalność gospodarczą na terytorium Włoch trzeba również liczyć się z wydłużonymi okresami płatności, opieszałym sadownictwem oraz problematycznym egzekwowaniem zapisów umów.

Podejmowanie działalności gospodarczej we Włoszech

Przedsiębiorca powinien zadecydować przede wszystkim o formie prowadzenia działalności, co warunkuje kolejne kroki, jakie będzie musiał podjąć, rozpoczynając działalność gospodarczą we Włoszech.

We Włoszech rozróżniamy następujące formy działalności gospodarczej:

 • spółki osobowe
  • spółka zwykła (societa semplice)
  • spółka jawna (societa in nome colletivo, S.n.c)
  • zwykła spółka komandytowa (societa in commandita semplice, S.a.s)
 • spółki kapitałowe
  • spółka akcyjna (societa per azioni, S.pA.)
  • spółka komandytowo-akcyjna (Societa in accomandita per azioni, S.a.p.a)
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societa a responsabilita limitata, s.r.l.)
 • firmy indywidualne (ditte individuali)
 • spółki spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością (societa cooperative a responsabilita limitata S.a R.L)

Najbardziej popularnymi formami prawnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej we Włoszech są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Dla firm średniej wielkości najczęściej stosowaną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societa a responsabilita limitata, Srl).

Spółki spółdzielcze z o.o. (societa cooperative, S.a.R.L.) zakładane są zazwyczaj przez przedsiębiorców będących rzemieślnikami lub pracujących w rolnictwie i ogrodnictwie.

Zakładanie działalności gospodarczej według nowej procedury

Od 1 października 2009 r. przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność we Włoszech może korzystać z jednolitego wzoru formularza (tzw. modello unico), zastępującego wszystkie do tej pory wymagane formularze.

Obecnie na całym terytorium Włoch możliwe jest spełnienie wszystkich wymogów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej poprzez przedstawienie „Comunicazione Unica "- on line - w jednym tylko urzędzie – rejestrze spółek przy izbie handlowej.

Przedsiębiorca wybierając tę formę zakładania działalności, znacznie skraca swoją drogę w załatwianiu formalności; wykonuje praktycznie jeden krok przed urzędem.

Dzięki nowej procedurze przedsiębiorca podejmuje następujące działania (wszystkie w formie elektronicznej):

 • wypełnia wniosek o przyznanie /codice fiscale/p IVA;

Codice Fiscale służy do identyfikacji podmiotów w celach podatkowych. W odróżnieniu od zakresu stosowania NIP-u w Polsce, posiadanie codice fiscale we Włoszech jest również wymagane w publicznej służbie zdrowia, do zatrudnienia w charakterze pracownika najemnego; do zawierania umów (wynajem, sprzedaż, itp.), do otworzenia konta bankowego. W celu uzyskania Codice Fiscale należy zgłosić się do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) właściwego terytorialnie (decyduje siedziba prowadzenia działalności gospodarczej) i wypełnić odpowiedni formularz (patrz Formularze). Wykaz wszystkich urzędów znajduje się na stronie.

W celu uzyskania Codice Fiscale wystarczy ważny dokument potwierdzający tożsamość osoby starającej się o numer - dowód osobisty lub paszport.

 • wypełnia wniosek o wpis do rejestru w izbie handlowej;

Zgodnie z art. 2188 włoskiego kodeksu cywilnego działalność o charakterze gospodarczym podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorstw (Registro delle Imprese). Przedsiębiorca musi go dokonać w ciągu 30 dni od właściwego rozpoczęcia działalności lub utworzenia spółki.

Rejestry dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw prowadzą wyłącznie izby handlowe właściwe terytorialnie (o właściwości decyduje siedziba danej firmy). Wykaz wszystkich izb można znaleźć na stronie lub na stronie WPHI

 • przedstawia Comunicazione Unica (do której dołącza formularze do INPS i do INAIL);

INPS (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odpowiednik ZUS-u)

Wniosek przesyłany jest przez izbę handlową po dokonanej rejestracji spółki w ciągu 30 dni (z wyjątkiem firm rzemieślniczych) od faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. We Włoszech funkcjonują również inne zakłady ubezpieczeniowe, utworzone dla niektórych zawodów, np. aktorzy, agenci handlowi, doradcy podatkowi.

Dwa rodzaje świadczeń będących przedmiotem działalności INPS-u to świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia z tytułu opieki zdrowotnej. Do pierwszej grupy zaliczyć należy emerytury wypłacane po osiągnięcia wieku emerytalnego oraz z tytułu wysługi lat, emerytury dla członków rodziny osoby zmarłej, renty, oraz emerytury naliczane w wyniku łączenia systemów emerytalnych osoby pracującej we Włoszech i za granicą. Do grupy drugiej należy natomiast zaliczyć zasiłki socjalne, dodatki rodzinne oraz zasiłki inwalidzkie.

Wpis do INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortunni sul Lavoro INAIL) jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników w szczególności w przypadku działalności o charakterze produkcyjnym, gdzie występuje wysokie ryzyko wypadku przy pracy. Wypłaty dokonywane przez INAIL dotyczą wypadków przy pracy, wypłaty świadczeń z tytułu choroby zawodowej, utraty zdrowia, rehabilitacji. Rejestracji w INAIL należy dokonać w dniu rozpoczęcia działalności lub najpóźniej w ciągu 5 dni wraz z umotywowaniem przyczyny zwłoki. Osoby wykonujące wolne zawody lub pracujące na zasadzie samozatrudnienia nie mają tego obowiązku.

 • składa podpis elektroniczny na dokumentach;
 • wysyła dokumenty do izby handlowej.

Nowa procedura elektroniczna przewiduje wykorzystanie nieodpłatnego oprogramowania pod nazwą: „ComUnica Impresa" (lub tylko ComUnica) stanowiącego przewodnik dla użytkownika do wypełnienia we właściwy sposób wszystkich dokumentów związanych z powstaniem spółki (a także zmianami w toku jej prowadzenia czy wykreślenia z rejestru).

Tak sporządzone oświadczenie (comunicazione) jest ważne dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i odszkodowawczych. Po opatrzeniu go podpisem elektronicznym, zostaje następnie przesłane do rejestru firm we właściwej izbie handlowej, która przekazuje je dalszym zainteresowanym instytucjom: urzędowi skarbowemu, zakładowi ubezpieczeń społecznych i zakładowi ubezpieczeń z tytułu wypadków.

Po przekazaniu całej powyższej dokumentacji, izba handlowa wysyła automatycznie na adres poczty elektronicznej PEC (Posta Elettronica Certificata – Poczta Elektroniczna Certyfikowana) potwierdzenie nadania numeru sprawy (ricevuta di protocollo) oraz potwierdzenie otrzymania dokumentacji – Comunicazione Unica.

W ciągu 5 dni właściwa izba handlowa wysyła informację o wpisie spółki do rejestru na adres poczty elektronicznej PEC spółki oraz na adres nadawcy dokumentacji.

W ciągu 7 dni czynią to natomiast poszczególne zainteresowane instytucje, wysyłając informacje do spółki i do rejestru firm.

Warunkiem złożenia „Comunicazione Unica" jest posiadanie podpisu elektronicznego oraz adresu poczty elektronicznej PEC. Wysłanie dokumentacji za pośrednictwem PEC jest równoważne wysłaniu przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Wszystkie dokumenty, które składają się na Comunicazione Unica oraz formularz Comunicazione Unica, powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

Uzyskanie podpisu elektronicznego

Aby uzyskać podpis elektroniczny należy udać się do właściwej izby handlowej lub do akredytowanych przy CNIPA jednostek certyfikacyjnych (CNIPA – Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione – Krajowe Centrum Informatyczne Administracji Publicznej).

Izby handlowe na stronie udostępniły niezbędne informacje i instrumenty dot. użycia podpisu elektronicznego w dokumentach (akceptowane są wszystkie te podpisy elektroniczne, które zostały złożone wraz ze stosownymi certyfikatami jednostkom certyfikacyjnym). Zobacz stronę Agenzia Digitale.

Izby handlowe udostępniają nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom software „ComUnica", będący przewodnikiem do wypełnienia formularza i właściwego jego zaadresowania. Ponadto, na stronie internetowej zostały udostępnione przewodniki do wypełniania odpowiednich dokumentów.

Przydatne linki

Dalsze informacje można znaleźć m.in. pod następującymi adresami:

Share Print