Fundusze poręczeniowe

Jeśli masz trudności w zdobyciu środków na rozwój ze strony banków, możesz skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Cele tych instytucji są zbliżone. Przede wszystkim funduszom tym zależy na rozwoju sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w danym regionie. Oferty ich są skierowane do firm, które mają trudności w zdobyciu np. kredytu bankowego ze względu na braku wymaganych zabezpieczeń czy braku historii kredytowej.

Fundusze poręczeniowe

Ich celem jest ułatwienie firmom lub przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania np. w postaci kredytów bankowych czy pożyczek. Oferują one poręczenia zobowiązań finansowych firmy, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych odpowiednich zabezpieczeń. W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych, które udzielają przedsiębiorcom poręczeń, jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Prowadzą one usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych. Większość z nich również funkcjonuje w ramach KSU. Funduszom poręczeniowym działającym w ramach tego systemu nadawane są ratingi, tzn. podlegają one ocenie wiarygodności kredytowej w perspektywie długo oraz krótkoterminowej. Jednocześnie warto zauważyć, że ponad 20-tu funduszy poręczeń kredytowych udziałowcem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

JEREMIE

JEREMIE jest programem wsparcia dla małych i średnich firm. Warto podkreślić, że są to nie tylko poręczenia, ale także niskooprocentowane kredyty i pożyczki. Kredyt otrzymany przy wsparciu JEREMIE powinny być skierowane na przede wszystkim na inwestycje w środki trwałe, modernizację czy informatyzację. Pamiętaj, że wsparcie nie może zostać wykorzystane na spłatę innych kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych czy na finansowanie działalności bieżącej firmy. Generalnie z inicjatywy JEREMIE mogą skorzystać firmy, które zatrudniają 1 do 250 pracowników, mają obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro, posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie, w którym funkcjonuje JEREMIE, nieposiadaną wystarczających środków finansowych na realizację projektu, czy nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Informacje na temat JEREMIE a także odnośniki do placówek w poszczególnych województwach znajdziesz w artykule Dofinansowanie. Jeśli chcesz bliżej poznać możliwości preferencyjnego finansowania w ramach funduszy UE zajrzyj na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Wejdź też na wyszukiwarkę Funduszy UE i znajdź odpowiedni dla swojej firmy projekt.

Preferencyjne finansowanie z UE

Jeśli poszukujesz środków na inwestycje, możesz skorzystać z oferty preferencyjnego finansowania w ramach szeregu programów Unii Europejskiej. Poza programami uruchomionymi przed 2014 r. (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP, Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress), z których środki dostępne są w niektórych przypadkach aż do 2017 r., uruchamiana jest jest oferta pierwszych pośredników programów UE na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 i EaSI.

Więcej informacji na temat form preferencyjnego finansowania z UE.

Wsparcie BGK

Dzięki działalności BGK firmy mogą również skorzystać z kredytu w banku komercyjnym udzielonego z gwarancją de minimis. Jest to rządowy program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancja może stanowić zabezpieczenie spłaty nawet 60% wartości kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego). Na pozostałą część firma musi mieć inne zabezpieczenie. W razie kłopotów firmy ze spłatą, kwota objęta gwarancją zostanie spłacona przez Skarb Państwa. Pamiętaj jednak, że BGK będzie dążył do odzyskania poniesionych kosztów. W tym celu stosuje zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Warto jednocześnie pamiętać, że objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w danym banku procedurami. Firma posiadająca zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnia warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis to wtedy dany bank komercyjny podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego taką gwarancją.

Innym wsparciem jakie może otrzymać firma w ramach działań podjętych przez BGK, są gwarancje w ramach programu COSME. Umowa pozwoli na zaoferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP atrakcyjnej gwarancji (PLG COSME), która zabezpieczy nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł, oferowane przez banki kredytujące. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Firmy realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także realizujące projekty infrastrukturalne mogą skorzystać z oferty rządowego programu: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Poręczenia lub gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty kredytu, a jego minimalna kwota nie może być niższa lub równa 3,5 mln zł, a maksymalna nie może być wyższa od równowartości w złotych 10 mln euro. Firma może liczyć, że poręczenie będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące. Więcej informacji na temat programu.

Share Print