Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Rozwiązanie umowy leasingu

Zamykając działalność powinieneś zadbać o to, aby załatwić wszystkie formalności związane z ewentualnymi umowami leasingu Twojej firmy. W zasadzie, umowy zawierane z leasingodawcą nie zawierają opcji jej wypowiedzenia przez leasingobiorcę. Zawierają zapisy o możliwości ich wypowiedzenia przez leasingodawcę w przypadku nie spełnienia określonych warunków przez leasingobiorcę, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie rat leasingowych.

Poinformowanie leasingodawcy

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej powinieneś poinformować o tym fakcie firmę leasingową i ustalić z nią dalsze działania dotyczące przedmiotu leasingu. Niepoinformowanie firmy leasingowej o fakcie zaprzestania działalności gospodarczej lub też zaprzestanie spłacania rat leasingowych  narazić Cię może zarówno na odebranie przedmiotu leasingu, jak i na postawienie w stan wymagalności zobowiązań wynikających z umowym, czyli zapłacenia pozostałych do spłaty rat  powiększonych o prowizje i inne opłaty sankcyjne przewidziane w ogólnych warunkach leasingu.

Sposoby rozliczenia umowy leasingu

To, w jaki sposób umowa leasingu zostanie rozwiązana zależy od indywidualnych zapisów w umowie leasingowej oraz ustaleń z daną firmą leasingową. Istnieje kilka możliwości: 

  • Najmniej korzystnym rozwiązaniem jest dokonanie zwrotu przedmiotu leasingu na zasadach ujętych w umowie. Wiąże się to z koniecznością zapłaty pozostałych rat leasingowych pomniejszonych o dyskonto (korzyści leasingodawcy wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy - zasady ich wyliczenia są określone w ogólnych warunkach leasingu), a powiększonych o różnego rodzaju prowizje i opłaty przewidziane w umowie. Ostateczna kwota do zapłaty wyliczona zostanie także z uwzględnieniem korzyści, jakie leasingobiorca uzyskał wskutek zapłaty rat przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. W praktyce, kwota do zapłaty będzie więc pomniejszona o wartość uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży zwróconego przedmiotu leasingu.
  • Najprostszym rozwiązaniem jest spłata pozostałych rat leasingu skalkulowanych przez leasingodawcę na wniosek przedsiębiorcy, przy czym pozostała do spłaty wartość rat leasingowych może ulec zmniejszeniu o dyskonto z tytułu wcześniejszej spłaty. Przy opcji wykupu przedmiotu leasingu jest to finansowo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, gdyż spłaca on z dyskontem zobowiązania wobec firmy leasingowej i staje się właścicielem przedmiotu leasingu.
  • Innym rozwiązaniem jest dokonanie cesji umowy leasingowej na inny podmiot gospodarczy za zgodą leasingodawcy. Działanie takie może być korzystne zarówno dla przedsiębiorcy likwidującego działalność gospodarczą, jak i dla podmiotu nabywającego przedmiot leasingu, gdyż warunki cesji są indywidualnie ustalane między stronami.
  • Możliwe jest także dokonanie zamiany leasingu na leasing konsumencki, czyli taki, w którym leasingobiorcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z takiej formy rozliczania się z leasingodawcą zależy od oferty firmy leasingowej. Pozytywną stroną takiego działania jest de facto kontynuowanie zawartej umowy pomimo likwidacji działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz dowiedzieś się więcej na temat skutkuów podatkowych rozwiązania umowy leasingu zajrzyj tutaj.

 

Share Print