Rozwiązanie umowy leasingu – skutki podatkowe

Powinieneś wiedzieć, że rozwiązanie umowy leasingu nie powoduje negatywnych skutków podatkowych dla leasingobiorcy. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dokonania korekty rozliczonych w okresie trwania umowy leasingowej kosztów uzyskania przychodów, które stanowiły ponoszone opłaty leasingowe i odpisy amortyzacyjne (w przypadku leasingu finansowego). O ile oczywiście ich poniesienie miało związek z uzyskanym przychodem.Pomimo wcześniejszego rozwiązania umowy leasingowej opłaty leasingowe i inne koszty poniesione przez przedsiębiorcę w okresie jej trwania pozostają kosztami uzyskania przychodu.

VAT

W zakresie podatku VAT obowiązek korekty tego podatku jest uzależniony od rodzaju leasingu. W przypadku leasingu finansowego, czyli leasingu, w którym przedmiot leasingu traktowany jest jak własność leasingobiorcy (księgowo stanowi środek trwały leasingobiorcy) i jest przez niego amortyzowany na zasadach ogólnych, wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingowej (jeśli wiąże się z brakiem zapłaty pozostałych do spłacenia rat leasingowych i zwrotem przedmiotu leasingu na rzecz leasingodawcy) powoduje konieczność skorygowania przez leasingobiorcę naliczonego podatku VAT.

Skorygowana kwota podatku naliczonego powinna odpowiadać kwocie opłat leasingowych faktycznie zapłaconych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu do czasu jej rozwiązania. Kwota ta różni się od kwoty pierwotnie przyjętej przy wydaniu przedmiotu leasingu, ze względu na wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, a więc zmianę jej postanowień odnośnie sumy opłat leasingowych.

W przypadku leasingu operacyjnego, czyli leasingu, w którym przedmiot leasingu nie stanowi własności przedsiębiorcy, lecz pozostaje własnością leasingodawcy i w konsekwencji podatek VAT jest naliczany w czasie zgodnie z harmonogramem naliczania kolejnych rat leasingowych, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek korekt w zakresie podatku VAT, gdyż podatek VAT był naliczany w czasie przy ratach leasingowych.

 

Share Print