Rozwód – zasady podziału majątku

Jeśli jesteś przedsiebiorcą w trakcie sprawy rozwodowej i przygotowujesz się do podziału majątku firmy, powinieneś wiedzieć, że niezależnie od tego, czy majątek jest dzielony umownie czy sądowo, strony powinny dążyć do zachowania funkcjonalności przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podział nie powinien spowodować upadku przedsiębiorstwa.

Przykładowo, jeżeli sprzęt biurowy został zakupiony ze wspólnych środków, przy podziale drugi z małżonków nie otrzyma połowy sprzętu (np. dwóch komputerów i połowy mebli), ale zostanie mu przyznana ich równowartość w gotówce, albo większa część innego składnika majątkowego (np. zamiast połowy prawa własności samochodu – otrzyma jego pełną własność, jako ekwiwalent wartości sprzętu biurowego przedsiębiorstwa).

Powyższa zasada działa, jeżeli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, a drugie nie. Wtedy dąży się do pozostawienia jak największej ilości przedmiotów w przedsiębiorstwie (przyznaje się do majątku przedsiębiorcy), a drugi z małżonków otrzymuje spłatę tego majątku w gotówce, albo przypada mu większa część majątku wspólnego niewchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

Fizyczny podział majątku przedsiębiorstwa może być dokonany, jeżeli drugi z małżonków również prowadzi działalność gospodarczą, a składniki majątku mogą być wykorzystane w tej działalności.

Sposoby podziału majątku

Umowny podział majątku

Umowny podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Ma on kilka zalet. Przede wszystkim możliwe jest zawarcie umowy dotyczącej podziału części majątku (np. tylko majątku przedsiębiorstwa). Do tego byli małżonkowie mają swobodę co do podziału konkretnych rzeczy i praw.

Umowny podział majątku dokumentuje się umową na piśmie. Jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzą prawa, których nie można przenieść na podstawie umowy pisemnej w zwykłej formie (np. udziały w spółce – przeniesienie prawa co najmniej w formie z podpisami poświadczonymi notarialnie, własność nieruchomości – forma aktu notarialnego) umowa musi być zawarta w przed notariuszem, w jednej z form kwalifikowanych.

Część majątku, która nie została podzielona umownie, może być następnie podzielona w postępowaniu sądowym.

Sądowy podział majątku

Sądowy podział majątku może być dokonany na etapie rozprawy rozwodowej albo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Dotyczy całego majątku wspólnego byłych małżonków. Nie można wnioskować o częściowy podział (np. tylko składników niewchodzących w skład przedsiębiorstwa albo wyłącznie składników przedsiębiorstwa). Co ważne, strony mogą wnioskować o przyznanie im prawa własności konkretnych składników majątku, jednakże sąd nie jest związanych takim wnioskiem i może go nie uwzględnić, dzieląc majątek inaczej.

Jak dokonać  sądowego podziału majątku

Jeżeli chcesz dokonać sądowego podziału majątku po ustaniu małżeństwa, musisz złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku (siedzibę przedsiębiorstwa). Do pozwu trzeba dołączyć dokumenty, które pomogą określić źródło majątku i poczynione z niego wydatki, a także jakie rzeczy podlegają podziałowi. Jeżeli do dzielonego majątku należą nieruchomości, należy przekazać co najmniej numery ksiąg wieczystych. Niezbędnym załącznikiem jest również wyrok sądu stwierdzający ustanie małżeństwa, umowa o rozdzielności majątkowej (jeżeli była zawarta), albo wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa.

Jeżeli między stronami istnieje spór co do wyceny poszczególnych składników majątku albo tego, z jakiego majątku dana rzecz została nabyta, sąd powoła biegłego, który dokona niezależnej wyceny. Koszt wynagrodzenia biegłego pokryją strony, a w zależności od skomplikowania sprawy może ono wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Na wniosek strony sąd może dokonać podziału majątku z uwzględnieniem przyczynienia się jednego z małżonków do jego powstania.

Przykładowo jeżeli jedno z małżonków osiągało znaczące dochody, które powiększały majątek wspólny, sąd może przy podziale przyznać temu małżonkowi większą część majątku.

Długi

Co do zasady długi obciążające majątek wspólny (np. kredyt) nie podlegają rozliczeniu między małżonkami. Jeżeli jednak strony dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd może uwzględnić fakt, że jedno z byłych małżonków zobowiązuje się do spłaty zadłużenia, przyznając mu większą część majątku wspólnego.

Pamiętaj jednak, że takie zobowiązanie nie ma skutków wobec wierzyciela – może się on domagać spłaty długów powstałych podczas małżeństwa od każdego z małżonków – niezależnie od wyroku sądu. Jeżeli zatem jesteś stroną, która nie zobowiązuje się do spłaty długów i tym samym otrzymuje przy podziale majątek o mniejszej wartości (pomniejszony o dług do spłaty), warto zabezpieczyć swoje interesy na wypadek, gdyby drugi z małżonków długów nie spłacił. Można tego dokonać np. żądając weksla albo zastawu na części majątku.

Share Print